Mardin Çekişmeli Boşanma Avukatı

Mardin boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini en iyi şekilde ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir.

Mardin Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası ile Mardin Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Mardin Asliye Hukuk Mahkemeleri ilgilenir. Eşlerin son altı ay içerisinde oturdukları yerde veya taraflardan birinin ikametinin bulunduğu yerdeki mahkemelere açılabilir. İlave olarak davalı taraf yetki itirazında bulunarak davanın başka bir mahkemede görülmesini talep edebilir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin en az bir yıl süredir evli olmaları şartı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise böyle bir koşul yoktur. Taraflar evlilik süresinin herhangi bir zaman diliminde dava açabilir. Diğer yandan eşlerin resmi olarak nikâhlarının olması gereklidir. Gerekli şartları taşıdığını düşünen taraf, hazırladığı dilekçeyle ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçı dayanak gösterilmelidir. İddialar ve delilleriyle birlikte hazırlanan dilekçe mahkemeye sunulur. Fakat dava dilekçesi 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilen yönergelere göre hazırlanmış olmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından reddedilecektir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmanın getirdiği hukuksal bir sonucu da mal paylaşımıdır. Boşanma davasının neticelenip kesinleşmesinden sonra mal paylaşımına ilişkin süreç başlayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi boşanma davası ve mal paylaşımı davası birbirinden farklı dava türleridir ve iki ayrı dava açılması gerekir.

Bir diğer konu ise mal paylaşımına konu mal varlıklarının boşanma davası devam ederken satılmasının yani bir diğer tabirle kaçırılmasının engellenmesi için mal paylaşımı davasında mahkemeden tedbir kararı alınmasıdır. Aksi takdirde mal paylaşımı davası sonuçlandığında alacaklı olan eş alacağını tahsil edebileceği bir mal varlığı bulamayacaktır. Bu konuda mal paylaşımında uzman bir avukatın desteğinin alınması hak kayıplarını önlemek açısından önem arz etmektedir.

Eşler, boşanmamın getirdiği duygusal olarak ortak hareket etme durumunu ortadan kaldırdığı için ekonomik olarak ortak hareket etme durumu da ortadan kalkmış olur ve böylece boşanma sürecinde mal paylaşımı yapılırken taraflar arasındaki ortaklığın niteliği, boşanma davalarının ve mal paylaşımı davalarının konusu olmaktadır.

Buna göre; eşlerin tabi oldukları yasal mal varlığı doğrultusunda boşanma sürecinde mal paylaşımı yapmaları gerekir. Mal paylaşmış eğer ki; mal paylaşım sözleşmesi yapılmış ise bu sözleşme gereğince hareket edilir. Herhangi bir sözleşme söz konusu değil ise mal rejimine göre paylaşım yapılmaktadır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Mardin Çekişmeli Boşanma Avukatı 1

Boşanmada Ziynet Eşyaları / Düğün Takıları

Yargıtay’ın Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK) tarafların evlendikleri sırada yapmış oldukları düğün töreni esnasında takılan takı ve paraların kime ait olduğu konusunda ortak içtihat oluşturarak “Aksine anlaşma ya da o yöreye özgü örf-adet kuralı yoksa ziynetler de takı paraları da kadına aittir” diye karar vermiştir.

Buna göre boşanma halinde, kadına ya da erkeğe, kayınvalide, kayınpeder, teyze, amca kim takarsa taksın, bilezik, kolye, küpe, altın gibi “ziynet” eşyaları da nakit “takı paraları” da kadına verilecektir. Boşanma davası açılırken beraberinde ziynet eşyalarının da istenmesi mümkündür. Yine boşanma davası ile birlikte ziynet eşyalarınızı talep etmediyseniz ayrıca bir alacak davası ile bunların Aile Mahkemesinde açılacak bir dava ile istenmesi mümkündür. Bu konuda Aile Hukuku avukatından ya da boşanma avukatından yardım talep edilmesi hak kayıplarına sebebiyet vermemek açısından önemlidir

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında, boşanmaya sebebiyet verecek olaylarda ve konularda daha fazla kusurlu olan taraf, daha az kusurlu veya kusursuz olan tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Maddi tazminat, boşanma davası sonrasında yeni bir hayat kuracak olması nedeniyle kişinin ihtiyaç duyacağı şeylerin masrafının karşılanması amacıyla takdir edilmektedir. Manevi tazminat ise kişinin boşanma ve boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle duyduğu elem, keder ve ızdırabın dindirilmesi amacıyla takdir edilmektedir. Burada önemli olan ise Aile Mahkemesinde kusura ilişkin durumların delillerle ispat edilebilmesidir.

Çekişmeli Boşanma Davasına Tarafların Katılması Gerekir mi?

Mardin’de Çekişmeli boşanma davası açan eşin, bir avukatı yoksa kendisi bizzat duruşmada hazır bulunmak zorundadır. Eğer duruşmaya katılmazsa dosyası, 3 ay içerisinde yenileninceye kadar mahkeme tarafından işlemden kaldırılacaktır.

Fakat davacı, kendisini temsil etmesi açısından bir boşanma avukatına vekalet verebilir. Bu durumda ise duruşmalara bizzat katılmasına gerek kalmayacaktır. Boşanma avukatı, davacı yerine duruşmaya katılır ve davayı onun yerine takip edebilir. Bu bakımdan boşanma avukatından yardım almak önemli bir role sahiptir.

Çekişmeli boşanma davasında davalı konumundaki eşin ise davacıdan farklı olarak duruşmaya katılması gereklilik arz etmemektedir. Dava, davalının yokluğunda da devam edecektir. Fakat belirtmek gerekir ki duruşmalara katılmayan davalı, itiraz etme hakkından da feragat etmiş sayılacaktır. Bu nedenle davalının gerek bizzat kendisi gerekse vekalet verdiği boşanma avukatı aracılığı ile duruşmalara katılması, itiraz hakkı ve diğer nedenler açısından önemlidir.

Ayrılık Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davasından önce boşanma davası şartlarını taşıyan ve dava açmaya yetkisi bulunan taraf, bu davalardan önce ayrılık talep edebilecektir. Boşanma sebebinin ispatlanıp ispatlanmadığına bakılarak hakim tarafından boşanma veya ayrılığa hükmedilecektir. Ancak taleple bağlılık ilkesi gereği hakim, ayrılık talebi karşısında boşanmaya hükmedemeyecektir.

Açılan davada talep edilen boşanma ise hakim, ortak hayatın yeniden kurulabilmesinin mümkün olduğuna kanaat getirirse ayrılığa karar verebilecektir. Hakim tarafından ayrılık için verilen süre 1yıl ila 3 yıl arasındadır. Hakim vereceği sürenin başlayacağı tarih, ayrılık hükmünün kesinleştiği andır.

Hakim tarafından verilen sürenin dolması ile beraber ayrılıkta sona erecektir. Ortak hayat bu süre içerisinde tekrar kurulmadıysa da artık boşanma davası açma mümkün olacaktır. Hakim bu durumda tekrar ayrılık kararı veremez.

Mardin’de Çekişmeli Boşanma Davasının Koşulları Nelerdir?

Çekişmeli boşanma konusunda değindiğimiz en önemli husus, taraflar arasında bir anlaşmanın meydana gelmediğidir. Buna göre;

  • Evliliğin bitmesini isteyen ve bu sebeple boşanmak isteyen bir eş varken diğer eş buna yanaşmamaktadır,
  • Evliliğin bitmesini ve boşanmayı her iki eşte istiyordur ancak evliliğin sona ermesi ile doğacak hukuki durumlar konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır.

Örnek verecek olursak, Nafaka miktarında anlaşamamak, çocukların velayeti konusunda anlaşamamak, tazminat hususunda anlaşamamak gibi,

Bu iki sebebin neticesinde meydana gelen boşanma davasına ise çekişmeli boşanma davası denmektedir. Eğer böyle bir durumda iseniz alanında uzman bir Ankara boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sebeplerden bağımsız olarak kanun koyucu, genel boşanma sebepleri olarak birtakım hususları düzenleme altına alma gereği görmüştür. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraflar, boşanma iddialarını bu sebeplerin varlığına dayandırmak durumundadır. Bunlar;

  1. Zina (Türk Medeni Kanunu madde 161),
  2. Hayata kast ve kötü davranış (Türk Medeni Kanunu madde 162),
  3. Suçlu olmak ve haysiyetsiz yaşam sürmek (Türk Medeni Kanunu madde 163),
  4. Terk (Türk Medeni Kanunu madde 164),
  5. Akıl sağlığının yerinde olmaması (Türk Medeni Kanunu madde 165)
  6. Evlilik birliğinin temelden sarsılması (Türk Medeni Kanunu madde 166)’dir.

Çekişmeli boşanma davaları uygulamada, yukarıda sayılan sebepler arasından “evlilik birliğinin sarsılması” nedeniyle çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sebebe biraz değinmek gerekirse; Türk Medeni Kanunu madde 166 uyarınca düzenleme altına alınmıştır.

Gerekçesi ise mevcut olan evliliğin ve o ana dek devam eden ortak hayatı devam ettirmenin artık taraflardan beklenemeyecek boyutta çekilmez bir hal alması durumunda eşlerden birisi boşanma davası açabilecektir. Davayı açan eşin, mevcut kusuru diğerine oranla daha ağır ise davalının itiraz hakkı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası da bu durumda tezahür etmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki yapılan itiraz, niteliği itibari ile hakkın kötüye kullanılması şeklinde ise ve evliliğin devam etmesi davalı ve varsa çocuklar için bir yarar sağlamayacaksa hakim, itirazı dikkate almadan boşanma kararı verebilecektir.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

✅ Mardin idare hukuku✅ Mardin tam yargı davası
✅ Mardin idari avukat✅ Mardin idare iptal davası
✅ Mardin idare avukat✅ Mardin idare mahkemesi
✅ Mardin idareye karşı dava✅ Mardin idari yargı

Mardin Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri
(Santral)
(0482) 212 24 02  –  (0482) 212 36 01
(0482) 212 78 30 – (0482) 212 17 98 – (0482) 212 78 31 –
Fax: (0482) 212 10 27

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.