Jigolo Dolandırıcılığı

Günümüzde iletişim araçlarının ve teknolojinin hızla gelişmesinden ve buna paralel olarak insanlar arasındaki etkileşimin hızla artmış olmasından ötürü malvarlığına karşı işlenen suçlar özellikle son dönemde artış göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’de de kamuoyuna yansıyan ÇiftlikBank, sanal bahis oyunları, jigolo sitelerinde gerçekleştirilen eylemlerin maddi olay kapsamında doğru suç nitelendirmesinin yapılması için suçun unsurlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerekir.

Genelde toplumda malvarlığına yönelik her eylem dolandırıcılık olarak nitelendirilmektedir. Ancak malvarlığına karşı yapılan bir eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturabilmesi için kanunda tanımlanan unsurları taşıması gerekir. Bu anlamda da dolandırıcılık suçunun nasıl gerçekleştiği ve hangi eylemin dolandırıcılık olduğunun nitelendirilmesi için maddi olayın yasal düzenlemeler ve Yargıtay uygulaması kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

JİGOLO DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ VE HUKUKİ KONNUSU

Dolandırıcılık suçunun maddi konusu; failin hileli davranışlarının sonucunda, bu davranışın muhatabı olan kimsenin veya diğer bir kimsenin malvarlığından çıkan, failin veya diğer bir kimsenin malvarlığına giren malvarlığı değeridir.[1] Bu malvarlığı değerleri taşınır veya taşınmaz mallar olabileceği gibi alacak hakkı dahi olabilir.

Her ne kadar öğretide, ekonomik değeri olmayan şeylerin de suçun konusunu oluşturabileceği belirtilmekle birlikte, madde gerekçesine de bakıldığında suçun oluşması için mağdur bakımından malvarlığına ilişkin bir zararın doğması gerektiğinden, ancak ekonomik değeri olan şeyler bu suçun konusunu oluşturabilirler.

Dolandırıcılık suçunun hukuki konusu yani suç ile korunan hukuki değer malvarlığı olmakla birlikte suçla sadece kişilerin malvarlığı değerleri teminat altına alınmamakta, suçun oluşumu açısından gerçekleştirilen hileli hareketler kişilerin iradelerinin fesada uğramasına yol açacağından irade özgürlüğünün de korunduğu öğretide ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedir.[2]

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ UNSURLARI

– Suçun Faili Ve Mağduru

Dolandırıcılık, faili bakımından özellik göstermeyen ve herkes (kişi veya kurumlar) tarafından işlenebilen bir suçtur. Kural bu olmakla birlikte, suçun belli kişiler tarafından işlenmesi, TCK’nun 158. maddesinde cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

Suçun basit halinin düzenlendiği madde metninde; “kendisine veya bir başkasına yarar sağlayan kişinin” bu suçu işleyebileceği belirtilmiştir. Bu suçun oluşumu bakımından hileli davranışları gerçekleştiren ile haksız menfaat temin edenin aynı kişi olması gerekli değildir. Yani hileli davranışlar ile bir kimseyi aldatan kişinin hareketi neticesinde başka bir üçüncü kişi haksız menfaat elde edebilir.

PKK’NIN KIRSAL ALAN YAPILANMASINA KATILMASININ SAgLANMASI iLE KisiYi HuRRiYETiNDEN YOKSUN KILMA SUcUNUN isLENDigi

Dolandırıcılık suçunun mağduru da herkes olabilir. Bu suçun mağduru, suçla malvarlığı değeri azalan, yani zarar gören kimsedir. Ancak suçun icrası bakımından yalnızca gerçek kişilerin aldatılabileceği kabul edildiğinden suç tüzel kişilere karşı işlendiğinde tüzel kişiler “mağdur” sıfatını değil “suçtan zarar gören” sıfatına haiz olabileceklerdir. Kanunda “onun veya başkasının zararına olarak” dendiğinden hileli hareketlerle aldatılan kişi ile malvarlığında azalma meydan gelen kişinin aynı kişiler olması gerekmez.Jigolo Dolandırıcılığı

Kanun metninde “hileli davranışlarla aldatılıp” ifadesine yer verildiğinden suçun mağdurunun failin hareketlerinin hileli olduğunu algılayabilecek yetenekte olması gerekmektedir. Şayet dolandırıcılık suçu “kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle” işeniyor ise bu durumda TCK’nun 158. Maddesinin ilk fıkrasının c bendi suçun nitelikli hali söz konusu olacaktır. Suçun mağdurunun algılama yeteneğinin hiç bulunmaması durumunda ise dolandırıcılık suçuna değil diğer unsurlar da gerçekleşmişse ancak ve ancak hırsızlık suçu söz konusu olabilecektir.

– Fiil Ve Netice

Kanun metnindeki suçun tanımına bakıldığında, failin dolandırıcılık suçunun işlediğinin kabulü için;

-Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,

-Bu davranış ile birlikte mağdurun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamış olması gerekir.

Dolayısıyla suçun maddi unsurlarından olan hareket kısmı hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak, netice kısmı ise mağdurun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamış olmaktır[3]

Suçun hareket unsuru incelenirken “hile” ve “aldatma” eylemlerinden ne anlaşılması gerektiğinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Sözlükte hile; “birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere, dalavere, desise, entrika” olarak tarif edilmiş olmakla birlikte öğretide de hile; olaylara ilişkin yalan açıklamaların ve sarf edilen sözlerin doğruluğunu kuvvetlendirecek ve böylece muhatabın inceleme eğilimini etkileyebilecek yoğunluk ve güçte olması ve bu bakımdan gerektiğinde bir takım dış hareketler ekleyerek veya böylece var olan halden ve koşullardan yararlanarak, almayacağı bir kararı bir kimseye verdirtmek suretiyle onu aldatması, bu suretle başkasının zihin, fikir ve eylemlerinde bir hata meydana getirmesi olarak kabul edilmektedir.[4]

Dolandırcılık Suçunun Madde Metni

Dolandırıcılık

Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık

Madde 158-

(1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.Jigolo Dolandırıcılığı
(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Yurtdisinda Yerlesik Tuzel Kisilerin Türkiye’deki subeleri ile irtibat Burolarının Sicile Kayit Yukumlulugu Hakkinda KVKK Karari

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MADDİ VE HUKUKİ KONNUSU

Dolandırıcılık suçunun maddi konusu; failin hileli davranışlarının sonucunda

, bu davranışın muhatabı olan kimsenin veya diğer bir kimsenin malvarlığından çıkan, failin veya diğer bir kimsenin malvarlığına giren malvarlığı değeridir.[1] Bu malvarlığı değerleri taşınır veya taşınmaz mallar olabileceği gibi alacak hakkı dahi olabilir. Her ne kadar öğretide, ekonomik değeri olmayan şeylerin de suçun konusunu oluşturabileceği belirtilmekle birlikte, madde gerekçesine de bakıldığında suçun oluşması için mağdur bakımından malvarlığına ilişkin bir zararın doğması gerektiğinden, ancak ekonomik değeri olan şeyler bu suçun konusunu oluşturabilirler. Jigolo Dolandırıcılığı

Dolandırıcılık suçunun hukuki konusu yani suç ile korunan hukuki değer malvarlığı olmakla birlikte suçla sadece kişilerin malvarlığı değerleri teminat altına alınmamakta, suçun oluşumu açısından gerçekleştirilen hileli hareketler kişilerin iradelerinin fesada uğramasına yol açacağından irade özgürlüğünün de korunduğu öğretide ve Yargıtay kararlarında kabul edilmektedi

Dolandırıcılık Suçu Nitelikli Halleri Cezası

TCK madde 158’de nitelikli dolandırıcılık “Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157. maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.” olarak düzenlenmektedir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli halinden bahsedebilmek için öncelikle suçun basit şeklinde aranan şartları taşıması gerekmektedir. Buna göre kredi kurumlarının aracı kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi, suçun nitelikli halleri arasında sayılmıştır. Burada önemli olan mağdurun kredi kurumlarında bulunan mevduatının elde edilmesi değil; failin mağduru aldatmak için kullandığı hileli davranışları içerisinde kredi kurumlarına yer vermesi, bu kurumları mağdurun aldatılmasında kullanmasıdır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 2017/11565 E., 2019/10378 K. Sayılı 23.10.2019 Tarihli Kararı; “Hile itelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte birtakım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilelin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.” Şeklinde tanımlanmaktadır.

TMK MADDE 17 HISIMLIK

Madde gerekçesine bakıldığında hile; icraî bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi; karşı tarafın içine düştüğü hatadan, bir konuda yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak da, yani ihmali davranışla da, gerçekleştirilebilir. Ancak ihmali bir davranış ile gerçekleşmesi durumunda kişinin, hataya düşen karşı tarafı bilgilendirmek konusunda yükümlülüğünün olması gerekmektedir.

Kısaca dolandırıcılık yönünden hile; muhatabını hataya düşürmeye, aldatmaya, onun algılama ve irade yeteneğini etkilemeye elverişli, gerçeği gizlemeye, başkalaştırmaya, olduğundan farklı göstermeye hizmet eden maddi yahut gayri maddi her türlü davranıştır. Ayrıca her ne kadar basit bir yalan hile kapsamında değerlendirilmese de güven ortamı sağlanarak mağdurun denetleme imkanını kaldıran ve belli bir yoğunlukta olan yalan da hile olarak değerlendirilebilir.[6]

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2018/536 E. 2019/538 K. Sayılı 17.09.2019 Tarihli kararında; “Mal varlığının yanında irade özgürlüğünün de korunduğu dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için……Yalan belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun denetleme olanağını ortadan kaldırmalıdır. Kullanılan hile ile mağdur yanılgıya düşürülmeli ve yanıltma sonucu kandırıcı davranışlarla yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hileli davranışın aldatacak nitelikte olması gerekir. Basit bir yalan hileli hareket olarak kabul edilemez.” şeklinde ifade edilmiştir.

Dolandırıcılık suçunun gerçekleşebilmesi için failin gerçekleştirdiği hileli hareketin aynı zamanda mağduru “aldatması” gerekir. Sözlükte aldatma; “beklenmedik bir davranışla yanıltmak, karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak, bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek” şeklinde tanımlanmıştır.

Aldatma kabiliyeti olmayan hileli davranışların maddi olayda bulunması ve mağdurun hileli davranışlara itibar etmemesi durumunda işlenemez suçun var olduğu söylenebilir. Ayrıca maddi olayda hilenin aldatma kabiliyetine sahip olmasına rağmen mağdurun aldanmaması halinde ise teşebbüs hükümleri uygulanmalıdır. Jigolo Dolandırıcılığı

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

 • Dijital Dünyanın Bilişim Suçları Uzman avukatı
  Dijital Dünyanın Kalemşörü: Bilişim Suçları Uzmanı Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar riskler de mevcuttur. Sanal dünyanın giderek artan önemi, bilişim suçlarını da beraberinde getiriyor. Ancak, bu alanda uzmanlaşmış bireyler, … Devamını oku
 • Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?
  Yüz kızartıcı suçlar, toplumun kabul edilemez bulduğu ve ahlaki değerlerle çelişen suçlardır. Bu suçlar, cezai yaptırımların yanı sıra, toplumsal damgalanmayı da beraberinde getirirler. Türk Ceza Kanunu‘na göre, yüz kızartıcı suçlar arasında cinsel … Devamını oku
 • Jigolo Dolandırıcılığı Cezası ?
  Jigolo dolandırıcılığı, son yıllarda Türkiye’de artan bir sorun haline gelmiştir. Bu suç, genellikle kadınların duygusal açıdan zayıf oldukları dönemlerde işlenmektedir. Jigololar, genellikle kendilerini zengin ve başarılı bir şekilde tanıtırlar ve kadınların güvenini … Devamını oku
 • Jigolo Dolandırıcılığı Nedir ?
  Jigolo dolandırıcılığı, son yıllarda ülkemizde giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Bu dolandırıcılık türü, genellikle kadınların hedef alındığı bir suçtur ve mağdurların maddi ve manevi olarak büyük zararlara uğramalarına neden olabilir. Jigolo … Devamını oku
 • KAÇAK İŞÇİ İSTİHDAM ETMEK GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU OLUR MU ?
   Kaçak işçi istihdam etmenin cezası nedir? Kaçak işçi istihdam etmek, Türkiye’de ciddi bir suçtur ve cezası da oldukça ağırdır. 4817 sayılı İş Kanunu’na göre, kaçak işçi çalıştıran işverenlere 2021 yılı için 9.981 … Devamını oku

✅ Gaziantep Ceza avukatı;✅ Gaziantep Ceza Dosyası 
✅ Gaziantep Ağır Ceza Avukatı;✅ Gaziantep Sulh Ceza Avukatı;
✅ Gaziantep Asliye Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep  Takipsizlik Kararı
✅ Online Destek Hattı;
4.6/5 - (5)

52 thoughts on “Jigolo Dolandırıcılığı”

  1. İsmail Aydemir

   Jigalo sitesine üye oldum sonra arayıp para istediler diye istemiyorum dedim dün avukatlik burosuymus aradı dava açılacak mis 1800 lira yatirirsam dusecekmis dava ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

   1. Aziz Cihan KAÇIRAN

    Konu hakkında detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz yapmanız gereken işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz

    1. Ben yanıltılmış olabilirim.ben üyelik için geçen senenin temmuz ayında üye olmuştum.800 TL üyelik parası gönderdim.daha sonra bayanin 3 resmini gönderip hakkında bilgi verildi.bende gönderdim.sonra dekont attılar 1000 TL teminat provizyon bedeli olduğu yaziyordu sonra onu gönderdim.sonra tekrar bayan aradı 2500 daha göndermek istediğini söyledi siz bilirsiniz dedim.sonra tekrar kendini avukat olarak tanıtan murat şencan isimli şahıs bize sormadan bayana para gondertmissin dedi.daha sonra 2000 gondermemi istedi açıklamalara dosya kapama bedeli olarak yazdırıldi dekont üzerindeki bir numara ben 1750 gönderdim o 250 TL üzerine tamamlayip işlemi tamalayacagini söyledi sonra hatırladığım kadarıyla paranın aynı hesaptan gönderilmesi gerekiyormuş ben iyice telesa kapıldım kafa allak bullak oldu sonra paranin kurtulmasınin tek yolu var dedi.yasal değil ben normalde almayacağım bı kararı aldım.nasil işin içine düştüm bilmiyorum.Sonra 50.000 kusur kredi çıkıyordu.onu cekmemi söyledi daha sonra 9200 TL açıklamaya dosya numarası ve dosya kapama olarak yazdım daha sonra diğer 2000 ni de aynı şekilde gönderdim.kalan paranın 35550 olarak referans numarasıyla gönderdim.daha bana gönderilen dosya numarasıyla beraber.ekstra açıklamaya kredi kapama ödemesi yazmam soylendi.sonra referans numarasının eksik girildiğini söyledi.paran bekletiliyor dedi Avukat dediğim şahıs.ben iyice telaşa kapıldım.dedi telaş yapmana gerek yok halledicem dedi.sonra dedi bak başka kredi çıkıyor mu çıkıyor dedim.korktum işin içinden çıkamadım.baktim mobil bankacilikta kredi görülüyor.suç işledigimi düsündugum için 40.000 kusur kredi çıkıyordu.onuda 40.100 olarak aynı dosya numarası dediği numarayı ve yeni bir referans numarası gönderdi.onu da gönderdim.bu sefer hesaptan değil tutardan sıkıntı çıktığını söyledi.tutarin 35.550 olması gerekiyormuş ama banka 40.100 demiş diyordu.bende çok kızdım suç isledigimi düşünerek.dedi sen bulamaz misin 35550 TL daha sonra mobilde 5050 TL kredi goruluyordu.ben 30000 TL borç buldum bu sorunu halledicez dedi.sonra 5050 yi de çektim ilk gönderilen referans numarasını doğru girerek.sonra 6650 olarak gondermemi 30000 TL ile halledeceğini söyledi.sonra sıkıntı büyük dedi bunca tam tersini söyledi.bunca tutardan değil hesaptan dedi.sen bulamaz misin dedi bana ben nasıl bulayım dedim.bana dedi parani BDDK bekletiyor 35550 TL hesabında görünmesi yeterli dedi.ben bulamam nerden bulayım dedim.surekli bana başın belaya girecek ailenin ve senin sicili söz konusu az kaldı icra gelicek masak soruşturma açacak evine ailene tebligatlar gelecek gibi şeyler söyledi.sonra ben bir avukat olarak bunları yapmak zorunda değilim.Sana söyler davayı açar savcılığa veririm iyi bir insan olduğun için yardımcı olmak istedim dedi.sonra 30000 i gönder diyor sanki ben hataliymisim gibi.11 ay oldu hala birşey gelmedi.hala kendimi suçlu hissediyorum.psikolojim çok bozuldu.bu olaydan dolayı hayatimi çok etkiledi hiç yüzüm gülmüyor.hayattan Tat alamıyorum.Ailemi üzdüm kendimi zor duruma soktum.gercekten ben suçlumuyum.11 ay oldu tebligat falan gelmedi.siber araştiriyor.bu durumda suclumuyum sizce.

     1. Aziz Cihan KAÇIRAN

      Konu hakkında detaylı danışmanlık için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

    2. Tevfik seldüz

     Aziz bey merhaba lar bugün beni arayarak jigolu üyesi olduğumu söyleyerek 10500 TL para yoksa tebligat göndereceklerini söylüyorlar ne yapmalıyım teşekkürler

     1. Aziz Cihan KAÇIRAN

      Bu konu ile ilgili problem yaşamamanız için yapmanız gereken bazı yasal işlemleriniz var Detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

  2. Beni dün aradilar jigoloya kailisin dediler yasal islemdesin dava acilacak 3 gun icinde suan da iptal etmek istersen para istediler bende bsey yapamdim telfonlari acmadim bu dolandricilikmidor?

   1. Aziz Cihan KAÇIRAN

    Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 1. Jigolo sitesi ne üye oldunuz diye bugün aradılar para cezası ödemek zorundasınız dediler tebligat gonderecez dediler ne yapmaliyim

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Bu tarz beyanlara İtibar etmeyiniz dolandırıcılar bu kişiler. Engelleyip geçiniz.
   Eğer devam ederlerse konuyu savcılığa veya bulunduğunuz bölgede ki bir polis merkezine başvuru yapınız.

 2. Bugün Ankara avukatlık bürosunda arıyorum dye birisi aradı 850tl para cezası odemem gerektiğini söyledi icra dosyası gondercem dedi ne yapmalıyım

     1. Kahraman Çağlar

      Yasal takip sayın üye kullanmış olduğunuz numara üzerinden başvurunuzun iptali sağlanmadığı için asliye ceza mahkemesi tarafınca kabahatler kanunu kapsamında adınıza açılmış dosyaya ilişkin bugün 18:00 kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmektedir ödeme yapılmadığı taktirde dosyaniza odenmemiy borcunuz dan dolayı dosya masrafı avukatlık ücreti ve elenerek icra takibi başlatılıp bağlı bulunduğunuz ikamet adresinize teblik Zarfı gönderilecektir mesaj geldi bunlar kim dolandiricimi telin numarası yazmış ben aramadım kim bunlar

  1. Kahraman Çağlar

   Facebook üzerinden jigola sitesine üye olduğunuz deyip aradılar para cezası var IBAN verelim gönderin dediler 780 istediler sonradan 700 lirası hesabınıza yatacak dediler ödemezsiniz 3500 lira ceza vergi dairesine yatirirsiniz ses kayıtlarınız var işyerine evlerimize tebligat gönderecez deyip beni tehdit ettiler çimlere yazdım tehdit ettiler ne yapmalıyım

   1. Aziz Cihan KAÇIRAN

    Kesinlikle itibar etmeyiniz. Dolandırıcılık vakıası olup gerçek değildir. Yaptıkları şantaj nedeniyle savcılığa veya polise başvurabilirsiniz.

   2. YASAL TAKİP SAYIN ÜYE:KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ NUMARA ÜZERİNDEN BAŞVURUNUZUN İPTALİ SAĞLANMADIĞI İÇİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TARAFINCA KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA ADINIZA AÇILMIŞ OLAN DOSYAYA İLİŞKİN BUGÜN 18:00’A KADAR TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.ÖDEME YAPILMADIĞI TAKDİRDE DOSYANIZA ÖDENMEMİŞ BORCUNUZDAN DOLAYI DOSYA MASRAFI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE EKLENEREK İCRA TAKIBI BASLATILIP BAGLI BULUNMUS OLDUGUNUZ IKAMET ADRESINIZE TEBLIG ZARFI GÖNDERILECEKTIR. IRTIBAT TEL:05445563577

     1. YASAL TAKİP/ SN MÜŞTEKİ HAKKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHİL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 750TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.
      B006 tel:054458437** tarafından böyle bir mesaj aldım heran gibi bir siteye girmediğim halde eğer girmiş olasam bile kayıt olmadığım ve öyle YASAL olmayan bir mesleği yapmadım herangibi birşey olurmu yardım edebilirmisiniz

   3. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006)

    1. Aziz Cihan KAÇIRAN

     Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 3. Jigolo sitesine kayıt olmuştum sonra aradılar para istediler kayıt tamamlanması için sonradan geri dönmek istedim ceza bedeli falan var diyince toplamda 4 bin TL dolandırıldım polise gittiğimde yardımcı olur mu

 4. YASAL UYARI:SN.30******* TC NOLU MUSTEKI ODEME YAPMADIGINIZ ACILACAK OLAN ICRA DOSYANIZA ILISKIN TUM UYARILARIMIZA RAGMEN DOSYANIZIN KAPATMADIGINIZ TESPIT EDILMISTIR. TCK. 227 MADDESI GEREGINCE NUFUS MUDURLUGUNDEN ALINAN MERNIS ADRESINIZDE ICRA DOSYANIZ YONLENDIRILECEKTIR DOSYANIZIN ICRA MUDURLUGUNE YONLENDIRILMEMESI ADINA TARAFINIZA YANSITILAN 950 TL IPTAL YATIRIMI SAGLANMADIGINDAN 12.000 TL TAZMINAT DAVASI ACILACAK VE ADINIZA KAYITLI GAYRIMENKUL, MAAS, BANKA HESAPLARI BLOKE ISLEMI ONAYLANACAKTIR. 1136 AVUKATLIK KANUNU 35/A MADDESI GEREGINCE TARAFINIZA YONLENDIRILMISTIR YASAL ISLEM BASLATILMAMASI ADINA TARAFIMIZA DONUS SAGLAYIN IRTIBAT:+905058601668 B175

     1. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006) ben böyle bir meslek yapmadım görüşme yapmışsınız fln dedi istanbuldan yapılmış ama ben orda değilim ve hiç biŕ sey yapmadım birşey olurmu

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 5. Kahraman Çağlar

  Sayın üye kullanmış olduğunuz numra üzerinden başvurunuzun iptali sağlanmadığı için asliye hukuk mahkemesi tarafınca kabahatler kanunu kapsamında adınıza açılmış dosyaya ilişkin bugün 18 00 kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmektedir ödeme yapılmadığı takdirde Dosyaniza odenmemiy borcunuz dan dolayı dosya masrafı avukatlık ücreti ve elenerek icra takibi başlatılıp bağlı bulunduğunuz ikamet adresinize teblik zarfı gönderilecektir mesaj geldi bunlar dolandiricimi

 6. Facebook sitesinden bir jigolo sitesine giriş yaptım adımı soyadımı telefon numaramı yazdım onay kodu geldi onayladım şimdi site üyelik iptali için para istiyorlar adresinize tebligat göndericez diyorlar ne yapmalıyım.

 7. Ekim 2022 de bi telegram grubunda bi jigolo ajans linki gördüm ama sadece meraktan tıklayıp telefon numaramı yazmıştım ismimi ve yaşadığım şehri farklı yazdım sonrasında beni aradılar üyelik olduğunu söylediler bende iptal edin dedim bana cezası olduğunu söylediler bende aldırış etmedim ve sonrasında 8 haziran 2023 te
  YASAL TAKİP SAYIN ÜYE: KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ NUMARA ÜZERİNDEN BAŞVURUNUZUN İPTALİ SAĞLANMADIĞI İÇİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TARAFINCA KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA ADINIZA AÇILMIŞ OLAN DOSYAYA İLİŞKİN BUGÜN 18:00’A KADAR TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAMANIZ GEREKMEKTEDİR. ÖDEME YAPILMADIĞI TAKDİRDE DOSYANIZA ÖDENMEMİŞ BORCUNUZDAN DOLAYI DOSYA MASRAFI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE EKLENEREK İCRA TAKIBI BASLATILIP BAGLI BULUNMUS OLDUGUNUZ IKAMET ADRESINIZE TEBLIG ZARFI GÖNDERILECEKTIR.

  bu mesajı gönderdiler aradım ankara dan bi hukuk bürosu olduklarını söylediler 830 tl iptal için para istediler ben e devletten kontrol ettim herhangi bi dava veya dosya gözükmüyor

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Bu kişiler dolandırıcı olup kendilerine itibar etmeyiniz, çok rahatsız ediyorlarsa yapmanız gereken işlemler hakkında detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006)05448755749
    Benim yapmadığım birşeyle suçlanıyorum bu nedir bişi olurmu

    1. Aziz Cihan KAÇIRAN

     Konu hakkında gerekli muracaatlari ve şikayetleri yapmanız ve detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 8. YASAL UYARI:SN.13496149*** TC NOLU MUSTEKI ODEME YAPMADIGINIZ ACILACAK OLAN ICRA DOSYANIZA ILISKIN TUM UYARILARIMIZA RAGMEN DOSYANIZIN KAPATMADIGINIZ TESPIT EDILMISTIR. TCK. 227 MADDESI GEREGINCE NUFUS MUDURLUGUNDEN ALINAN MERNIS ADRESINIZDE ICRA DOSYANIZ YONLENDIRILECEKTIR DOSYANIZIN ICRA MUDURLUGUNE YONLENDIRILMEMESI ADINA TARAFINIZA YANSITILAN 950 TL IPTAL YATIRIMI SAGLANMADIGINDAN 12.000 TL TAZMINAT DAVASI ACILACAK VE ADINIZA KAYITLI GAYRIMENKUL, MAAS, BANKA HESAPLARI BLOKE ISLEMI ONAYLANACAKTIR. 1136 AVUKATLIK KANUNU 35/A MADDESI GEREGINCE TARAFINIZA YONLENDIRILMISTIR YASAL ISLEM BASLATILMAMASI ADINA TARAFIMIZA DONUS SAGLAYIN IRTIBAT:+905058601668 B175 böyle bir msj geldi dolandırıcımı acaba

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Bu kişiler dolandırıcı olup sonradan bir problem yaşamamak için yapmanız gereken işlenmer için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 9. YASAL UYARI: SN. MÜSTEKI ÖDEME YAPMADIGINIZ AÇILACAK OLAN ICRA DOSYANIZA ILISKIN TUM UYARILARIMIZA RAGMEN DOSYANIZIN KAPATMADIGINIZ TESPIT EDILMISTIR. TCK. 227 MADDESI GEREGINCE NÜFUS MÜDÜRLÜGÜNDEN ALINAN MERNIS ADRESINIZDE ICRA DOSYANIZ YONLENDIRILECEKTIR DOSYANIZIN ICRA MÜDÜRLÜGÜNE YÖNLENDIRILMEMESI ADI(……) ISLEMI ONAYLANACAKTIR
  1136 AVUKATLIK KANUNU 35/A MADDESI
  GEREGINCE TARAFINIZA YONLENDIRILMISTIR
  YASAL ISLEM BASLATILMAMASI ADINA
  TARAFIMIZA DÖNÜS SAGLAYIN böyle bir mesaj geldi jigolo sitesinden ne yapamalıyım

 10. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006) ben böyle bi meslek yapmadım görüşme fln oluş istanbuldan dediler ama ben yapmadım birşey olurmu

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Konu hakkında gerekli muracaatlari ve şikayetleri yapmanız ve detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

  2. Tck: *********** JİGOLO ADI ALTINDA YAPMIŞ OLDUGUNUZ BAŞVURU T.C. MADDESİ 227 YASA GEREGI İP ADRESINIZ ÜZERINDEN TESPIT EDILEREK 1.DERECE AILE YAKINLARINIZA ULAŞIM SAĞLANICAKTIR (EŞ,ANNE,BABA,VS) EV VE İŞ ADRESINIZE SEX ISCILIGI YAPTIĞINIZA DAIR TEBLIGAT CIKISI YAPILCAKTIR 35.725 Tl YASAL TEBLIGAT ULASICAKTIR BU HACIZ ISLEMLERINE YOL AÇAR 2 SENE BOYUNCE NE SIGORTA NE DE BAĞKURUNUZDAN YARARLANAMAZSİNIZ ADLI SICIL KAYDINIZ BOZULMASINA YOL AÇAR IPTAL ETIRMEK ICIN 815 Tl CAYMA ÖDEMENIZI YAPMANIZ GEREKMEKTEDIR BU NUMARA UZERINDEN ILETIRIME GECE BILIRSINIZ..

   Merhabalar,
   Telefonumun dokunmatiği arızalı olduğundan faceebok üzerinden gelen bir linke sehven tıkladığımdan bana ertesi gün böyle bir mesaj geldi. Nr yapmam lazım. Gerçeklik payı nedir. Bilgi verirseniz çok sevinirim.
   Saygılarımla,

   1. Aziz Cihan KAÇIRAN

    Bu konu ile ilgili problem yaşamamanız için yapmanız gereken bazı yasal işlemleriniz var Detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

 11. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006)tel 05448755749
  Hiç bi bilgim yok bişi yapmadığım halda böyle bi msj aldım bişi olurmu napmalıyım

 12. YASAL TAKİP / SN MÜŞTEKİ HAKINIZDA YASAL OLMAYAN BİR MESLEĞİ YAPTIĞINIZDAN DOLAYI AVUKATLIK VE DOSYA İŞLEM MASRAFI DAHIL 12.000TL TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP ÖDENMEDİĞİ TAKTİRDE (İCRA) TAKİBİ BAŞLATILIP EV YADA İŞ YERİ ADRESLERİNİZE TEBLİĞ ZARFI GÖNDERİLECEKTİR. İPTAL İŞLEMİNİZ 950TL KARŞILIĞINDA SAĞLANACAK OLUP TARAFIMIZA DÖNÜŞ SAĞLAYINIZ.(B006)tel 05448755749
  Hiç bi bilgim yok bişi yapmadığım halda böyle bi msj aldım bişi olurmu napmalıyım yine mesaj gelirmi

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Konu hakkında gerekli muracaatlari ve şikayetleri yapmanız ve detaylı bilgi için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.