İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ

DANIŞTAY
12.DAİRE

Esas : 2019/2232
Karar : 2019/7440
Karar Tarihi : 10.10.2019

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VE YOKSUN KALINAN PARASAL VE ÖZLÜK HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Özürsüz ve İzinsiz Olarak Göreve Gelmediği Görevleri Hususunda Brifing Vermemesi Nedeniyle Savunmasının İstenildiği Boşalan Sosyolog Kadrosuna İhtiyaç Bulunmadığı İçin Yeniden Sözleşmeli Personel Alımı da Yapılmadığı – Dava Konusu Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Dava Konusu İşlemin İptali ve Davacının Parasal Hak Talebinin Kabulü Yolundaki Bölge İdare Mahkemesi Kararının İsabetsiz Olduğu )

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ ( Kolluk Kuvvetlerince Yapılan Araştırma Sonucunda Davacının Ağabeyinin PKK Kırsal Alan Militanı Olduğu Yeğeninin de Kırsal Alanda Faaliyet Gösterirken Teslim Olduğu ve Özalp İlçesinde HDP/DBP’nin Yasadışı Etkinliklerinde Bulunduğu Davacının Ağabeyinin PKK’nın Dağ Kadrosunda Olması Nedeniyle Belediyede İstihdam Edilmiş Olabileceği – Davacının Sözleşmesinin Yenilenmemesi Hususunda İdarenin Sahip Olduğu Takdir Yetkisi Hukuka Uygun Olarak Kullanıldığından Kararın Bozulması Gerektiği )

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLİ OLMA ( Van İlinde Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Terör Örgütleriyle Bağlantısı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Kolluk Kuvvetlerince Yapılan Araştırma Sonucunda Davacının Ağabeyinin PKK Kırsal Alan Militanı Olduğunun Yeğeninin Kırsal Alanda Faaliyet Gösterirken Teslim Olduğunun ve Özalp İlçesinde HDP/DBP’nin Yasadışı Etkinliklerinde Bulunduğunun Değerlendirildiği – Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığından Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Kararın Hatalı Olduğu )

5393/m.49

ÖZET : Dava, Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 2017 yılı için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı ayrıca dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte Van ilinde görev yapan kamu görevlilerinin terör örgütleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda tutulan tutanakta,

davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu, bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP/DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğunun, davacının ağabeyinin PKK’nın dağ kadrosunda olması nedeniyle belediyede istihdam edilmiş olabileceğinin değerlendirildiği gözönüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesi hususunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Van 1. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

İSTEMİN KONUSU : Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/01/2019 tarih ve E:2018/571, K:2019/32 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TMK MADDE 499

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 2017 yılı için hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 30/12/2016 tarih ve 695 Sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Van 1. İdare Mahkemesince verilen 07/11/2017 tarih ve E:2017/189, K:2017/2296 Sayılı kararda; davacının 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermediği ve bu sebeple savunma yapmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra, boşalan sosyolog kadrosuna ihtiyaç bulunmadığı için yeni personel istihdam da edilmediği gözönüne alındığında davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının, iş performansının yetersiz olduğunun ve özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin anlaşıldığı, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince; davacının 03/08/2016 tarihinde işe gelmediği ve iş performansının yetersiz olduğu ileri sürülmekte ise de 04/08/2016 tarihinde davalı idareye hitaben yazmış olduğu yazıda, 03/08/2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde olduğunu, el sanatları kursunun açılışı ile ilgilendiğini ve çalışmaları hakkında düzenli olarak belediye başkan yardımcısı E.Y.’ye bilgi verdiğini, belediye başkan vekili C.S.’ye karşı herhangi bir kasti tutumunun olmadığını ifade ettiği, iş performansının yetersiz olduğu hususunun ise somut olarak ortaya konulamadığı, dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte davacı hakkında tutulan tutanakta, davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu,

bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP / DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğuna dair tespitler yapıldığı ancak davacı hakkında herhangi bir bilgi elde edilemediğinin, suç ve cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca aile üyelerinin eyleminden dolayı davacının sorumlu tutulmasının mümkün olmadığının, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında davacıyla ilgili olumsuz bir tespit yapılmadığı gibi, UYAP kayıtlarından da davacı hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasına sebebiyet verecek herhangi bir adli soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmayarak istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptali ile davacının parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmiştir.

TMK MADDE 498

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının işe gidiş gelişlerinde disiplinsizlik gösterdiği ve iş performansının yetersiz olduğu ayrıca olağanüstü hal mevzuatı uyarınca hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kamuda yeniden istihdam edilmesine imkan vermeyecek bilgiler elde edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesi, 31/12/2016 tarihinde sona ermiş, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunma yapmasının istenildiği ve davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle 2017 yılı için hizmet sözleşmesi yenilenmemiştir.

Bakılan dava, bu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda; Van İli, Özalp Belediye Başkanlığında 09/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli sosyolog olarak görev yapan davacının, 03/08/2016 tarihinde özürsüz ve izinsiz olarak göreve gelmediğinin tespit edildiği, belediye başkan vekiline görevleri hususunda brifing vermemesi nedeniyle savunmasının istenildiği, davacının hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra boşalan sosyolog kadrosuna, ihtiyaç bulunmadığı için yeniden sözleşmeli personel alımı da yapılmadığı ayrıca dava konusu işlemin tesisinden sonraki bir tarihte Van ilinde görev yapan kamu görevlilerinin terör örgütleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda tutulan 13/10/2017 tarihli tutanakta, davacının ağabeyinin PKK kırsal alan militanı olduğu,

Yurtdisinda Yerlesik Tuzel Kisilerin Türkiye’deki subeleri ile irtibat Burolarının Sicile Kayit Yukumlulugu Hakkinda KVKK Karari

bir yeğeninin de kırsal alanda faaliyet gösterirken teslim olduğu ve Özalp ilçesinde HDP / DBP’nin yasadışı etkinliklerinde bulunduğunun, davacının ağabeyinin PKK’nın dağ kadrosunda olması nedeniyle belediyede istihdam edilmiş olabileceğinin değerlendirildiği gözönüne alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesi hususunda idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki Van 1. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

  1. 2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
  2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüyle dava konusu işlemin iptali ve davacının parasal hak talebinin kabulü yolundaki temyize konu Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 15/01/2019 tarih ve E:2018/571, K:2019/32 Sayılı kararının BOZULMASINA,
  3. Kullanılmayan 73,10 TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
  4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 10.10.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Bölge İdare Mahkemesi kararı hukuka ve mevzuata uygun olduğundan, davalı idarenin temyiz isteminin reddedilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.