Ceza Hukuku

Gizlice Kayda Alınan Görüşmede Gıyapta Hakaret

T.C.
Yargıtay
4.Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/2341
Karar No : 2016/355
Karar Tarihi : 14/01/2016

Özet : Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı ..nın 41. maddesine (6098 sayılı TBK nın 49. maddesi) göre “.. ” Bir başka anlatımla haksız bir eylemin tazminat borcu doğurabilmesi için kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda zarar doğması, zarar ile fiil arasında da illiyet bağı bulunması gereklidir.
Somut olayda, davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu böylelikle manevi tazminat koşullarının oluştuğu kabul edilerek uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir

Karar:

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat .. tarafından, davalı … aleyhine 31/01/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 02/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı, davalı ile aynı adliyede çalıştıklarını, davalının eşi … ile kendi kayınbiraderi dava dışı .. birlikte girdikleri inşaat işinde anlaşmazlık çıktığını, bu uyuşmazlık yüzünden .. 2011/30 esas sayılı dosyada dava açıldığını, davalı ve eşinin davaya ilişkin konuları konuşmak üzere davacının kayınbiraderi ve kayınpederinin eski avukatının ofisine gittiklerini, avukat ile konuşmalarını kayda aldığını, bu kaydı .. 2011/30 esas sayılı dosyaya delil olarak sunduklarını, bu konuşmalar sırasında davalının kendisine hakaret ettiğini, kişilik haklarının zarar gördüğünü belirterek manevi zararının tazminini istemiştir.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, gıyapta hakaretin koşullarının oluşmadığı, davacının kişilik haklarına saldırının amaçlanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı ..’nın 53. maddesi ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı ..’nın 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de, hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Dava konusu uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı gözetilerek .. düzenlenen haksız fiile ilişkin tazminat koşullarının oluşup oluşmadığı, davalının sorumlu tutulup tutulmayacağı irdelenip değerlendirilmesi gerekir. Ceza yargılamasında araştırılacak hususlar nazara alınarak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile istemin reddi doğru görülmemiştir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı ..nın 41. maddesine (6098 sayılı TBK nın 49. maddesi) göre “.. ” Bir başka anlatımla haksız bir eylemin tazminat borcu doğurabilmesi için kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda zarar doğması, zarar ile fiil arasında da illiyet bağı bulunması gereklidir.
Somut olayda, davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu böylelikle manevi tazminat koşullarının oluştuğu kabul edilerek uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, davacının manevi tazminat isteğinin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/01/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.