Evlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? – Gaziantep Avukat

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi ya da evlilik anlaşması eşler arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen ana kanunumuz olan Türk Medeni Kanunu’nda mal rejimi sözleşmesi olarak ifade edilmektedir.
Evlilik sözleşmesinin yapılabilmesi için ön şart evlilik sözleşmesi yapacak olan tarafların ayırt etme gücüne sahip olmalarıdır. Bu şartın sağlanmaması halinde yapılan sözleşmenin geçerliliği yoktur ki buna aşağıda tekrar değineceğim. Yaşı küçüklerin evlenmesinde ise evlilik sözleşmesi yasal temsilcilerince imzalanmalıdır.
Türk Medeni Kanunu’na göre eşler; Edinilmiş Mallara Katılma; Mal Ayrılığı; Paylaşmalı Mal Ayrılığı ya da Mal Ortaklığı mal rejimlerinden birini seçmek zorundadır.
Bugün, noterliklerde sadece Mal Ayrılığı’na ilişkin basit bir sözleşmenin mal rejimi sözleşmesi olarak taraflara sunulduğunu görmekteyim.

Ancak evlilik sözleşmesi aslında çok daha karmaşık, grift ve tarafların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gereken bir konu olduğu muhakkaktır. Zaten noterlerde basitçe hazırlanıp imza edilen standart evlilik sözleşmeleri nedeniyle ileride birçok dava açılmaktadır. Bu basit sözleşmeler de birçok davaya yol açmakta yahut kişilerin haklarını tam olarak koruyamamaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesini düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi) evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlilik akdi gerçekleştirildikten sonra da yapılabilir.
Medeni Kanun evlilik sözleşmesinin yapılabilmesi için bir süre sınırı öngörmemiştir.
Burada önemli olan iki tarafın, evlilik yapmadan önce evlenmeyi öngörmeleri, evlenme halinde karşılaşacakları mali durumları önceden belirleyerek buna göre bir sözleşme yapmak istemeleridir.
Evlenme akdinin gerçekleşmesinden önce yapılan evlilik sözleşmesi doğal olarak ancak geçerli bir şekilde evlenme ile yürürlüğe girer. Evlenmenin gerçekleşmemesi halinde, evlilikten önce yapılan evlilik sözleşmesinin herhangi bir geçerliliği yoktur, bu haliyle hak ve borç da doğurmaz.

boşanma avukatı gaziantep çekişmeli anlaşmalı

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi, yukarıda belirttiğim üzere evlilik öncesi ya da evlenme akdinden sonra yapılabilir.
Taraflar istedikleri sözleşmeyi yapmakta özgür tutulmuşlardır. Ancak kanun, evlilik sözleşmesi türlerini belirlemiştir. Taraflar ancak bu sözleşmeden birini seçebilir, değiştirebilir ya da kaldırabilirler. Bunun dışında yapılacak bir evlilik sözleşmesi geçerli olmaz.

Evlilik sözleşmesi hazırlandıktan sonra notere gidilir. Noterlikte düzenleme ya da onaylama şeklinde evlilik sözleşmesi yapılır. Evlilik akdi sırasında da taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ayrıca notere giderek onaylatmaya gerek yoktur ancak nikahtan önce evlilik sözleşmesi hazırlanmalıdır.
Evlilik sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından ya da eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkeme tarafından kaldırılıncaya, değiştirilinceye; evliliğin iptal ile; evliliğin boşanma ya da ölüm ile sona ermesine kadar geçerliliğini korur.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Artık bilindiği üzere, eşler abaşka hiç bir mal rejimini seçmemişlerse kendilerine edinilmiş mallara katılma mal rejimi uygulanır. Ancak eşler, her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle önceki veya başka bir mal rejimini kabul edebilirler.
Ancak edinilmiş mal rejimi bazı hallerde eşlerden birinin talebi üzerine değiştirilerek mal ayrılığına geçilmesi sağlanabilir.
Mal ayrılığına geçiş için eşin haklı bir nedenin varlığını ispat edebilmesi gerekir.
Bu nedenler şunlar olabilir:

Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması; diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması; diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi; diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması; diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birinin iflâsına karar verildiği takdirde ayrıca dava açmaya gerek yoktur; ortaklık kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür. Bunun gibi mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hâkimden mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.
Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.
Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.

Evlilik Sözleşmesinin İptali Davası Nerede Açılır?

Yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Burada noterlerde taraflara sunulan basit bir mal ayrılığı mal rejimi sözleşmesini vermekle yetinelim. Ancak yukarıda da belirttiğim üzere bu sözleşmeden kaynaklı olarak birçok dava açılmakta ve sözleşme tarafların çıkarlarını korumaktan uzak kalmaktadır.
Evlilik sözleşmesinin muhakkak, konunun uzmanı tarafından tarafların ihtiyaçlarına göre, terzi dikimi bir elbise gibi, özel olarak hazırlanması gerekmektedir:
Bu ekte sunduğum fotoğraf gerçek bir sözleşmeden alınmıştır. Noterler ve konsolosluklarda da aynı sözleşme maalesef halen kullanılmaktadır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.