Eşin Sağlık Sorunlarıyla İlgilenmemek Haklı Boşanma Sebebidir

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/2310
Karar : 2017/7678
Karar Tarihi : 19.06.2017

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen manevi tazminat talebi ile nafakanın miktarı ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabulüne, davalı -karşı davacı kadın tarafından açılan nafaka ve manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar verilmiş, boşanma davasında evlilik birliğinin sarsılmasında taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve buna bağlı olarak kadının manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; erkeğin davasının, Türk Medenî Kanununun 166/son maddesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Fiili ayrılığa esas ilk boşanma davası; taraflardan davacı-karşı davalı erkek tarafından, Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak açılmış ve dava erkeğin eşinin tedavisiyle yakından ilgilenmek yerine onu hocalara götürmeye kalktığı,. bu sebeple davacı erkeğin dava açmakta haklılığının bulunmadığından reddine karar verilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davası ile temyize konu bu davada toplanan delillerle davacı-karşı davalı erkeğin kadını baba evine bırakıp gittiği anlaşılmaktadır.

İlk davayı açarak boşanma sebebi yaratan ve eşinin sağlık sorunları ile ilgilenmeyen davacı erkek tamamen kusurludur. Ayrıca temyiz kudreti olmayan kadına kusur yüklenemez. Erkek tarafından gerçekleştirilen bu eylemler, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı kadının manevi tazminat (TMK md. 174/2.) talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- Kanunda yazılı haller dışında yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir (HMK m. 326). Vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir (HMK rn. 323). Davalı-karşı davalı kadın tarafından açılan dava kısmen kabul edilmiştir. Tazminat ve nafaka davalarında yargılama giderleri ve vekalet ücreti davanın reddi veya kabulüne göre belirlenir. Kadının davası kısmen kabul edildiğine göre davacı-karşı davalı kadın yararına vekalet ücreti verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.