Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Geçerli Olarak Kurulabilmesi İçin Tüm Arsa Malikleri İle Geçerli Bir Sözleşme Yapılması Gerekir

Yargıtay
23.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/1139
Karar : 2018/5669
Karar Tarihi : 05.12.2018

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, müvekkili ile davalının ….05.2011 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, davalının sözleşme hükümlerine göre teslim etmesi gereken daireyi teslim etmemesi üzerine müvekkilinin davalıdan cezai şart talep ettiğini, bu talep yerine getirilmediğinden başlatılan takibe davalının haksız ve mesnetsiz olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu sözleşmeye göre davalının edimini yerine getirmediği, … takibine kadar iskan ruhsatının da alınmamış olduğu, sözleşmenin cezai şart başlıklı maddesine göre hesaplama yapıldığında davacının asıl alacağının ….800,00 TL olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı cezai şart bedelinin tahsili için başlatılan … takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerli olarak kurulabilmesi için tüm arsa malikleri ile geçerli bir sözleşme yapılması gerekir. Tüm arsa maliklerinin katılmadığı sözleşme geçersiz olup, sözleşmeye katılmayan malik ile sözleşme yapıldığı tarihte önceki sözleşmeler de geçerli hale gelir.
Somut olayda sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle tapu kaydında belediyenin hissesinin bulunduğu ve davaya konu sözleşmeye belediyenin taraf olmadığı dolayısıyla geçersiz olan sözleşmenin belediye hissesinin yüklenici tarafından ….02.2013 tarihinde satın alınmasıyla geçerli hale geldiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle sözleşmede inşaat süresinin sözleşmenin geçerli hale geldiği tarihte başladığının kabulü gerekir. Bu durumda teslim tarihinin ….04.2013 olduğu nazara alındığında takip tarihi itibariyle henüz yüklenici temerrüdünün oluşmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle mahkemece yüklenici temerrüdü oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme kapalı olmak üzere 05.12.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.