2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

BlRlNCi KISIM

BIRiNC1 BOLUM

Dava ve Takiplerin Dipndaki Hukuki Yardimlarda Odcnccek

crit

1.

Buroda sdzlii dani ma (ilk bir saate kadar)

2.100,00 TL

 

Takip eden her saat izin

1.300,00 TL

2.

$agri iizerine gidilen yerde sozlii dani ma (ilk bir saate liadar)                              

4.800,00 TL

 

Takip eden her saat izin

2.100,00 TL

3.

Yazili danitma izin (ilk bir saate kadar)

4.800,00 TL

 

Takip eden her saat thin

2.300,00 TL

4.

Her tiirlii dilekpe yazilmasi, ihbamame, ihtarname, protesto

duzenlenmesinde

3.d00,00 TL

5.

Sdzle meler ve benzeri belgelerin hazirlanmasi

 
 

a) Kira sdzletmesi ve benzeri

       4.400,00 TL

 

b) Tuziik, yñnetmelik, miras sñzle mesi, vasiyetname, vakif senedi ve

benzeri belgelerin hazirlanmasi

19,000,00 TL

 

c) §irket ana sszletmesi, irketlerin devir ve birle mesi vb. ticari i lerle

ilgili siizle meler

› 400,00 TL

IKINCI BOLUM

ft Takibi Konusundaki Hukuki Yardimlarda Odenetek beret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ñdeme a amasindaki paranin tahslli veya

bir belgenin omeginin pikarilmasi gibi i lerin takibi izin

S.S00,00Tl

2.

a) Bir hakkin dogumu, tespiti, tescili, nakli, degi tirilmesi, sona erdirilmesi

veya koruninasi gibi amaplarla yapilan iller izin

‹ 300,00 TL

 

b) Ipotek tesisi ve fekki gibi i lemler de dahil olmak iizere bir hakkin

do mu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen i lemler nedeni ile surekli

sozletme ile Kali ilan bankalar, finans kurulu lan ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardim izin

1.300,00 TL

3.

Tiizel kiwi tacirlerin ana sñzletmelerinin onanmasi, be tacirlerin palitma

konulari ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarin alinmasi, devri ve Tiirk

vatanda ligina kabul edilme gibi i§lerin takibi izin                                         

31.900,00 TL

4.

Vergi uzla ma komisyonlarinda takip edilen iller izin

12.900,00 TL

5.

Uliislararasi yargi yerlerinde takip edilen i lerde

 
 

a) Duru masiz ise

6J.100,00 TL

 

b) Duni mali ise

109.400,00 TL

 

c) Konusu para olan i lerde ise iicret Tarifenin iipiincu kismina gsre

belirlenir

 

6.

6502 sayili Kanunun 70 inci maddesinin birinci fikrasi sakli kalmak

kaydiyla il ve the tiiketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu Tarifenin iipiincii kismina gdre belirlenir. Ancak iipiincii kismina gdre belirlenecek hizmete konu izin iicreti, maktu ucretin altinda ise asil alacagi gepmemek kaydiyla

3.200,00 TL

U   UNCU BOL  M

1136 sayili Kanunun 35 inci Maddest Geregince Bulundurulmasi Zorunlu Sbzle§meli Avukatlara Aylik Odentcik Ucret

1.

Yapi kooperatiflerinde

10.500,00 TL

2.

Anonim tirketlerde

15.800,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve i§lerde tarifeye gore hesaplanacak avukatlik iicreti yillik avukatlik iicretinin uzerinde oldu u takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrica ddenir.

 
 

                              DORD       CU BOLUM

 

1.

Kamu Kurum ve Kurulutlariyla Ozel Kim ve Tiizel Kitilerin Siizletmeli Avukatlarina Odeyecekleri Aylik Avukatlik Ucreti

.800,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve i§lerde tarifeye gore hesaplanacak avukatlik iicreti yillik avukatlik ucretinin uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca odenir.

 

IKINCI KISIM

B1RiNC1 BOLT

Yargi Yerlerinde, lcra ve Iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olsa veya Para He

De2erlendirilebilse Bile Maktu Ucrete Bagli Hukuki Yardimlara kdenecek beret

1.

Gfiriilmekte olan bir dava ipinde olmamak kotulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranin gen birakilmasi, ddeme ve tevdi yeri belirlenmesi i§leri izin:

 
 

a) Durutmasiz ise

4.700,00 TL

 

b) Duru§mali ise

5.900,00 TL

2.

Ortakligin giderilmesi izin satu memurlugunda yapilacak i§lerin takibi izin

7.600,00 TL

3.

Ortakligin giderilmesi ve taksim davalari izin

17.400,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve iller izin

 
 

a) Durutmasiz ise

I0.100,00 TL

 

b) Duru§mali ise

20.900,00 TL

5.

Tiiketici Mahkemelerinde goriilen kredi taksitlerinin veya faizinin

uyarlanmasi davalari izin

8.700,00 TL

 

IKINCI BOLUM

 

Yar

gi Yerleri ile Icra ve lflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olmaya Dcgerlendirilemeyen Hukuki Yardimlara fidenecek iicrct

n veya Para ile

1.

Icra Dairelerinde yapilan takipler izin

3.600,00 TL

2.

Icra Mahkemelerinde takip edilen iller izin

4.200,00 TL

3.

Icra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duru mali iller izin

6.800,00 TL

4.

Tahliyeye ili§kin icratakipleri izin

7.400,00 TL

5.

Icra Mahkemelerinde takip edilen ceza itleri izin

5.600,00 TL

6.

Ceza sorutturma evresinde takip edilen iller izin

5.300,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar izin

10.700,00 TL

8.

Sulh Ceza Hakimlikleri ve Infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar izin

8.000,00 TL

9.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar thin

17.900,00 TL

10.’

Tiiketici Mahkemelerinde takip edilen davalar izin

9.000,00 TL

11.

Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar ipln

25,500,00 TL

12.

Agm Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin

29.800,00 TL

13.

$ocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar thin

17.000,00 TL

14.

$ocuk Amir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar izin

29.800,00 TL

15.

Askerlik Kanunu uyarinca Disiplin Kurullarinda takip edilen davalar izin

11.700,00 TL

16.

ldare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar izin

 
 

a) Durutmasiz ise

10,100,00 TL

b) Durutmali ise

20.900,00 TL

17.

Bolge Adliye Mahkemeleri ile BSlge Idare Mahkemelerinde gdriilen i§lerin takipleri thin

 
 

a) Ilk derecede goriilen davalar izin

16 500,00 TL

 

b) Istinaf yolu ile gdriilen bir durutmasi olan iller thin

10.200,00 TL

 

c) Istinaf yolu ile gdriilen birden fazla durutmasi veya ke§if gibi avukatin

da bulunmasi gereken sair itlemleri olan iller izin

20.400,00 TL

18.

Sayqtay’da gorulen hesap yargilamalari izin

 
 

a) Durutmasiz ise

I T.100,00 TL

 

b) Dunitmali ise

32.000,00 TL

19.

Yargitay’da ilk derecede goriilen davalar thin

32.000,00 TL

20.

Danqtay’da ilk derecede goriilen davalar thin

 
 

a) Duru masiz ise

l7.l00,OOTL

b) Duru§mali ise

34.200,00 TL

21.

Yargitay, Danittay ve Sayittay’da temyiz yolu ile gñriilen itlerin dunqmasi izin

17.100,00 TL

22.

Uyu mazlik Mahkemesindeki davalar thin

19.600,00 TL

23.

Anayasa Mahkemesinde gdriilen dava ve iller thin

 
 

a) Yuce Divan sifati ile bakilan davalar

67.700,00 TO

 

b) Bireysel batvuru

 
 

Durutmasiz itlerde

18.800,00 TL

 

Duru§mali i§1erde

37.600,00 TL

 

c) Diger dava ve iller

38.800,00 TL

 

UC,UNCU KISIM

 

Ya

rgi Yerleri ile lcra ve fflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olan Degerlendirilebilen Hukuki Yardimlara kdenecek lJcret

veya Para ile

1.

Ilk 200.000,00 TL izin

% 16,00

2.

Sonra gelen 200.000,00 TL izin

%15,00

3.

Sonra gelen 400.000,00 TL thin

% 14,00

4.

Somage1en600000,00TLiQn

% 11,00

5.

Soxageen800.000,OOTL izin

% 8,00

6.

Soxageen 1.000.000,00 TLi in

% 5,00

7.

Soragelenl.200.000,OOTL in

% 3,00

8.

Sonra gelen 1.400.000,00 TL izin

% 2,00

9.

5.600.000,00 TL’dan yukarisi thin

% 1,00

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır.

ÖZEL VEKÂLETNAMELİ AVUKAT İLE CMK KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ ARASINDA YARGILAMA SONUCUNDA HÜKMOLUNAN ÜCRETLER BAKIMINDAN AYRIM ORTADAN KALDIRILMIŞTIR

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla; aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekâletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmış; aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği karşı yan avukatlık ücretinin de birbirine eşitlenmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Bu düzenleme; yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur.

NİSBİ TARİFE’DE BASAMAK MİKTARLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMADA BİRLİK VE KANUNA UYGUNLUK SAĞLANMAK ÜZERE TARİFE’YE GETİRİLEN HÜKÜMLER

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle bu husus vurgulanmış ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlanmıştır.

Uygulamada birliği sağlamak üzere Tarife’nin “Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklenmiştir.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.