Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimi Grev Yapabilir Mi?

1. Giriş

Giriş bölümü, aile hekimlerinin sendika üyeliği ve grev hakkı konularını genel bir çerçevede tanıtmak için kullanılır. Bu bölümde aynı zamanda aile hekimlerinin sağlık sistemindeki rolüne de vurgu yapılır ve makalenin amacı ve önemi açıklanır.

1.1. Aile Hekimi Mesleği ve Sendika Üyeliği

Bu alt bölümde aile hekimlerinin mesleki rolleri ve sorumlulukları daha ayrıntılı olarak ele alınır. Aile hekimlerinin toplum sağlığına katkıları, hastalarla ilişkileri ve diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği konularına odaklanılır.

1.1.1. Aile Hekimlerinin Rolü ve Sorumlulukları

Aile hekimlerinin hasta bakımında oynadıkları rolün yanı sıra, hastaların koruyucu sağlık hizmetleri ve danışmanlık ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdikleri daha ayrıntılı olarak incelenir.

2. Sendika Üyeliği ve Grev Kavramları

Bu bölümde sendika üyeliği ve grev kavramlarının detaylı bir şekilde açıklanması amaçlanır. Sendika üyeliğinin sağlık çalışanları için ne anlama geldiği ve grevin nasıl bir eylem olduğu tartışılır.

2.1. Sendika Üyeliğinin Önemi ve Avantajları

Sendika üyeliğinin sağlık çalışanları için neden önemli olduğu, sendika üyelerine sağladığı avantajlar ve bu avantajların mesleki yaşam üzerindeki etkileri ele alınır.

2.1.1. Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimleri

Sendika üyeliği ile ilişkisi olmayan aile hekimlerinin mesleki yaşamları ve hakları hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Sendika üyeliği ile bağlantısı olmayan aile hekimlerinin nasıl etkilendiği tartışılır.

PKK’NIN KIRSAL ALAN YAPILANMASINA KATILMASININ SAgLANMASI iLE KisiYi HuRRiYETiNDEN YOKSUN KILMA SUcUNUN isLENDigi
Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimi Grev Yapabilir Mi? 1

3. Aile Hekimlerinin Grev Hakkı

Bu bölümde grev kavramı, işleyişi ve aile hekimlerinin grev yapma yetkisi daha ayrıntılı olarak ele alınır.

3.1. Grevin Anlamı ve İşleyişi

Grevin tanımı, nasıl organize edildiği, katılımcıların hakları ve sorumlulukları açıklanır. Grevin işleyişi hakkında bilgi sunulur.

3.1.1. Aile Hekimlerinin Grev Yapma Yetkisi

Aile hekimlerinin grev yapma yetkisi üzerine yoğunlaşılır. Yasal düzenlemeler ve aile hekimlerinin hangi koşullarda grev yapabileceği incelenir.

4. Aile Hekimleri ve İşçi Hakları

Bu bölümde işçi haklarına saygının önemi ve sendika üyeliğinin bu haklara etkileri daha ayrıntılı olarak tartışılır.

4.1. İşçi Haklarına Saygı

İşçi haklarının korunmasının neden önemli olduğu, aile hekimlerinin işçi haklarına sahip olma hakkı ve bu hakların sağlanması gerekliliği üzerine odaklanılır.

4.1.1. Sendika Üyeliği ve İşçi Hakları

Sendika üyeliğinin işçi haklarına nasıl katkı sağladığı, işçi haklarının korunması ve iyileştirilmesi için sendika üyeliğinin önemi üzerine detaylı bir analiz sunulur.

5. Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimlerinin Grev Yapabilme Durumu

Bu bölümde, sendika üyesi olmayan aile hekimlerinin grev yapma durumu ve mevcut yasal düzenlemeler daha ayrıntılı bir şekilde incelenir.

5.1. Grev Hakkı ve Sendika Üyeliği İlişkisi

Sendika üyeliği ile grev hakkı arasındaki ilişki daha ayrıntılı olarak tartışılır ve sendika üyeliği ile grev yapma yetkisinin nasıl bağlantılı olduğu ele alınır.

5.1.1. Mevcut Yasal Düzenlemeler ve Sendika Üyeliği

Mevcut yasal düzenlemelerin sendika üyeliği ve grev hakkı konularında nasıl etkili olduğu, sendika üyeliğinin yasal düzenlemeler tarafından nasıl düzenlendiği incelenir.

6. Sonuç

Makalenin ana bulguları ve tartışmaların özetlenmesi bu bölümde yapılır. Ayrıca, aile hekimlerinin sendika üyeliği ve grev hakkı konusundaki önemi vurgulanır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimi Grev Yapabilir Mi? 2

Konu Hakkında Danıştay Kararı

T.C.DANIŞTAY
12. DAİRE

E. 2012/10016
K. 2016/269
T. 27.1.2016

• DEMOKRATİK TEPKİNİN TEZAHÜRÜ İLE EYLEM YAPMAK ( Çeşitli Kamu Görevlileri Sendikalarının Kararı Üzerine 1 Gün İş Bırakmak/Kınama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı – Disiplin Cezası İle Cezalandırılmanın Yasalarla Tanınan Demokratik Bir Hakkın Kullanımının Caydırılmasına Neden Olacağı )
• İŞ BIRAKMA EYLEMİ ( Çeşitli Kamu Görevlileri Sendikalarının Kararı Üzerine 1 Gün/Davacının Eylemi Demokratik Bir Tepkinin Tezahürü Amacıyla Gerçekleştirdiği Sendika Üyesi Olmasa da Sendikal Faaliyet Kapsamında Katıldığı – Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasının Yasalarla Tanınan Demokratik Bir Hakkın Kullanımının Caydırılmasına Neden Olacağı/Davaya Konu Kınama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
• SENDİKAL FAALİYET KAPSAMINDA 1 GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ ( Davacı Sendika Üyesi Olmasa da Eylemi Demokratik Bir Tepkinin Tezahürü Amacıyla Gerçekleştirdiği – Davaya Konu Kınama İşleminde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı/Disiplin Cezası İle Cezalandırılmasının Yasalarla Tanınan Demokratik Bir Hakkın Kullanımının Caydırılmasına Neden Olacağı )
• DEMOKRATİK HAK ( Çeşitli Kamu Görevlileri Sendikalarının Kararı Üzerine 1 Gün İş Bırakmak/Disiplin Cezası İle Cezalandırılmanın Yasalarla Tanınan Demokratik Bir Hakkın Kullanımının Caydırılmasına Neden Olacağı – Davacı Sendika Üyesi Olmasa da Eylemi Demokratik Bir Tepkinin Tezahürü Amacıyla Gerçekleştirdiği )Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Personel Yönetmeliği/m. 99, 100/5, 105

ÖZET : Davacının 15-16.12.2009 tarihlerinde çeşitli kamu görevlileri sendikalarının kararı üzerine Türkiye genelinde düzenlenen iş bırakma eylemine katılması sebebiyle hakkında soruşturma açılmış, kınama cezası ile cezalandırılmıştır. Kararın iptali istemiyle dava açılmıştır.Davacının eyleminin, demokratik bir tepkinin tezahürü amacıyla gerçekleştiği ve eylemin yapıldığı tarihte kendisi sendika üyesi olmasa da, sendikal faaliyet kapsamında katıldığı 1 gün iş bırakma eylemi sebebiyle göreve gelmemiş olmasının disiplin cezası ile cezalandırılması yoluna gidilmesi halinde yasalarla tanınan demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı dikkate alındığında, davacının kınama cezası ile tecziyesine dair davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : … Depo Müdürlüğü’nde görev yapan davacının, kınama cezası ile cezalandırılmasına dair 3. Bölge Disiplin Kurulu’nun 4.11.2011 tarihli Bölge Müdürlüğü oluru ile onaylanan 30.9.2011 tarihli ve 2011/39 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının söz konusu eyleminin, demokratik bir tepkinin tezahürü amacıyla gerçekleştiği ve eylemin yapıldığı tarihte kendisi sendika üyesi olmasa da, sendikal faaliyet kapsamında katıldığı 1 gün iş bırakma eylemi sebebiyle göreve gelmemiş olmasının disiplin cezası ile cezalandırılması yoluna gidilmesi halinde yasalarla tanınan demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı dikkate alındığında, davacının kınama cezası ile tecziyesine dair davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 20.6.2012 tarihli ve E:2012/93, K:2012/1366 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27.01.2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.( X ) AZLIK OYU :22.6.1993 tarihli ve 21615 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Personel Yönetmeliği’nin 99. maddesinde kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller sayılmış; 100/5. maddesinde, “Kanun, tüzük, yönetmelik, karar, talimat ve emirlerde yazılı olan görevleri haklı veya zorlayıcı bir sebep olmaksızın yerine getirmemek veya eksik olarak yerine getirmek veya mevzuatın uygulanmasını zorunlu kıldığı hususları yapmamak veya yasakladığı işleri yapmak” fiili aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında belirtilmiş; 105. maddesinde de, memuriyetten çıkarma cezasını gerektiren suçlar dışındaki olaylar için ceza vermeye yetkili olanlar personele verilecek cezalarda ilgili personelin geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmaları, iyi veya çok iyi derecede sicil almış olması veya olayın meydana geliş nedenlerini dikkate alınarak, hafifletici sebeplerin varlığına kanaat getirildiği takdirde her olayda bu sebepler belirtilmek suretiyle bir aşağı dereceden ceza verebileceği düzenlemelerine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 15-16.12.2009 tarihlerinde çeşitli kamu görevlileri sendikalarının kararı üzerine Türkiye genelinde düzenlenen iş bırakma eylemine katılması sebebiyle hakkında soruşturma açıldığı, yapılan soruşturma sonucunda, 15-16.12.2009 tarihlerinde kanunsuz ve izinsiz olarak iş bırakma eylemi yapmak, o gün için görevli olduğu treni temin etmemek, göreve gelmemek ve görevi kabul etmemek fiilerini işlediğinin subuta erdiği gerekçesi ile 3. Bölge Disiplin Kurulu’nun 4.11.2011 tarihli Bölge Müdürü oluru ile onaylanan 30.9.2011 tarihli ve 2011/39 Sayılı kararıyla davacının eylemine uyan Personel Yönetmeliği’nin 100/5 maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırması öngörülmüş ise de, davacı hakkında Personel Yönetmeliği’nin 105. maddesi uygulanarak bir alt ceza olan kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, davacının üzerine atılı eyleme katılma tarihinin 15-16.12.2009 tarihi olduğu, hakkında verilen 3. Bölge Disiplin Kurulu’nun 30.9.2011 tarihli ve 2011/39 Sayılı kararı ve bu kararın 3. Bölge Müdürünce 4.11.2011 tarihinde onaylandığı halde, bu tarihten sonra 16.11.2011 tarihli başvurusu üzerine Sendika Yönetim Kurulunun 24.1.2012 tarihli ve 268 Sayılı kararıyla sendika üyeliğine kabul edildiği anlaşılmış olup; ilgili sendika üyesi olmayan davacının fiilinin sendikal faaliyet kapsamında bir mazeret olarak kabulü hukuken mümkün olmadığı ve üzerine atılı bir ( 1 ) gün iş bırakma eylemine katılmasıyla anılan günde yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin aksamasına neden olma fiilinin de subuta erdiği açık olduğundan, hakkında tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık, idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle anılan kararın bozulması gerekeceği görüşüyle, onanmasına dair çoğunluk kararına katılmıyorum.

gaziantep ceza avukatı
Sendika Üyesi Olmayan Aile Hekimi Grev Yapabilir Mi? 3

Konu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Aile hekimleri neden sendika üyesi olmalıdır?

Aile hekimleri, sendika üyeliği ile mesleklerini daha iyi savunabilirler. Sendikalar, çalışanların haklarını korur, çalışma koşullarını iyileştirir ve adil maaşlar için mücadele eder. Sendika üyeliği, aile hekimlerinin toplu güç oluşturmasına ve mesleki haklarını korumasına yardımcı olur.

Sendika üyesi olmayan aile hekimleri grev yapabilir mi?

Sendika üyesi olmayan aile hekimleri, grev yapma hakkına sahip olabilirler. Ancak, bu durum genellikle sendika üyelerine göre daha karmaşık olabilir ve yasal düzenlemelere tabidir. Mevcut yasal düzenlemelere ve iş sözleşmelerine bağlı olarak, sendika üyesi olmayan aile hekimlerinin grev yapma yetkisi değişebilir.

Aile hekimleri grev yaparken nelere dikkat etmelidirler?

Aile hekimleri grev yaparken yasal süreçlere ve etik kurallara uymaları önemlidir. Grev sırasında hasta güvenliği ve acil durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, iletişim ve işbirliği becerilerini kullanarak grev taleplerini etkili bir şekilde iletmek önemlidir.

Sendika üyeliği işçi haklarını nasıl etkiler?

Sendika üyeliği, işçi haklarını korur ve iyileştirir. Sendikalar, işçilerin adil maaşlar, çalışma saatleri, izinler ve iş sağlığı güvenliği gibi haklarını savunur. Ayrıca, sendika üyeleri iş yerindeki adaletsizliklere karşı daha etkili bir şekilde mücadele edebilirler.

Mevcut yasal düzenlemeler sendika üyeliği ve grev hakkını nasıl etkiler?

Mevcut yasal düzenlemeler, sendika üyeliği ve grev hakkını düzenler. Yasal düzenlemeler, hangi koşullarda grev yapılabilir, grev sırasında ne tür önlemler alınabilir ve grev sürecinin nasıl yönetileceği gibi konuları kapsar. Sendika üyeliği de bu düzenlemeler tarafından belirlenen kurallara tabidir. Dolayısıyla, mevcut yasal düzenlemeler sendika üyeliği ve grev hakkını büyük ölçüde etkiler.

Bu makale, aile hekimlerinin sendika üyeliği, grev hakkı ve işçi hakları konularını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir kaynak olabilir.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.