Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçları Beraat

Yargıtay
4.Ceza Dairesi

Esas : 2013/32262
Karar : 2016/192
Karar Tarihi : 12/01/2016

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, red, beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
A)…’a karşı kişilerin huzur ve sükununu bozma ve …’a karşı tehdit eylemlerinden verilen beraat hükümlerinin incelenmesinde;
Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılanlar … ve … vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye kısmen uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
B)Diğer eylemlere gelince;
Başka hususlar yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın katılan …’a karşı tehdit ve hakaret eylemleriyle ilgili olarak, taraflar arasında aynı konuda açılmış olan ilgili davaların suç ve iddianame tarihleri ayrıntılı biçimde tepit edilip, gerekirse birleştirilmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tesbit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-Katılan …’a karşı hakaret eyleminin, katılanın gıyabında,..’in eşi olan …’a mesaj atmak suretiyle gerçekleştirilmesi karşısında, TCK’nın 125/2 maddesinde öngörülen ihtilat unsurunun oluşmaması nedeniyle sanığın beraati yerine, mahkumiyetine hükmolunması,
3-Sanığın, katılan …’ın iş yerini telefonla dört kez arayarak, CD tutanağında belirtilen konuşmaları yapma eyleminde, TCK’nın 123.maddesine öngörülen sırf huzur ve sükunu bozma maksadıyla hareket etme unsurunun bulunmadığı gözetilmeden, anılan suçtan mahkumiyetine hükmolunması,
Kabule göre de;
4-TCK’nın 53/l-(c) maddesindeki hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi,
5-Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık … ile katılanlar … ve … vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.