Görevden Uzaklaştırılan Memurun Özlük Hakları

Açığa alınan memur lojmanı boşaltır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141. maddesinde açığa alınan memurların sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edeceği düzenlendiğinden lojmandan çıkartılmamanız yerinde olacaktır. Zira yararlanacak başka biri olmadığı halde lojmandan çıkarılmanız sosyal haklarınızın engellenmesi sonucunu doğuracaktır.

Açıkta geçen süresi emekliliğe sayılıyor mu?

2016 yılından bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak istediğinde, eğer memur göreve geri döndürülmemiş ise açıkta geçen süreler emeklilikte yarı süre olarak değerlendirilir.

Görevden uzaklaştırma itiraz süresi ne kadardır?

Görevden uzaklaştırma kararına iptal davası itiraz edilmesi gerekmeksizin direkt açılabilir. Görevden uzaklaştırma kararına karşı iptal davası da diğer tüm idari işlemlerde olduğu gibi, işlemin ilgilisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır

İhraç olan memur lojmanı ne zaman boşaltır?

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir.

Açıkta geçen süre hizmetten sayılır mı?

Görevden ayrı kalınan süre hizmetten sayılır. Bu süre içinde ilgili personelin asker kişi sıfatı devam eder, ancak emir veremez.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Disiplin soruşturması devam eden memur emekli olabilir mi?

Bu hüküm içerisinde mahkumiyet veya tutukluluk durumları emeklilik talebinde bulunmaya mani bir durumu barındırmıyor. Bu nedenle, tutuklu veya mahkum olan bir memur hizmet + yaş şartını yerine getirmişse, müracaatları halinde emekliliklerini talep edebilirler.

Askerlik hizmet süresinden sayılır mı?

Hava değişimi sürelerinin askerliğe, dolayısıyla memuriyete etkisi bakımından bazı noktaların bilinmesi gerekiyor. … Muvazzaf askerlik hizmetini borçlanma halinde bu süreler hizmet süresine ekleniyor ve ayrıca fiili hizmet süresine de eklenmiş sayıldığından ikramiyeye esas hizmete de eklenmiş oluyor.

Görevden uzaklaştırma kaç ay sürer?

657 sayılı Kanunu‘nun 145/1.maddesine göre, “görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.”

Hükümlü Memur maaş alabilir mi?

-Memurun memurluğa engel olmayan suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu dönemlerde memuriyetine son verilmemekle birlikte memura maaş ödenemeyeceği yönünde karar verilmiştir.

Görevden almak ne demek?

Açığa Alınma Nedir? Açığa alınma olarak bilinen görevden uzaklaştırma görevi başında kalmasında sakınca bulunan devlet memurlarının geçici süre ile görevden el çektirilmesidir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Görevden el Çektirilmek ne demek?

yapılacak veya yapılmakta olan herhangi bir yasal soruşturma kapsamında, şoruşturmanın selahiyeti için ilgili kişi veya kişilere verilen görevden uzaklaştırma cezasıdır. amaç delillere verilebilecek zararı önlemektir.

Devlet memuriyetinin sona erme halleri nelerdir?

DEVLET MEMURLUĞUNU SONA ERDİREN HALLER

Çekilme (İstifa) İstifa ile devlet memurları kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmaktadırlar. …

 1. Çekilmiş (Müstafi) Sayılma.
 2. Memurluktan Çıkarma (İhraç)
 3. Koşullarda Eksiklik.
 4. Bağdaşmazlık.
 5. Ölüm.
 6. Emeklilik

Memur soruşturma ne kadar sürer?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir.

657 Liyakat ne demek?

(Madde 3) Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Memurun görevden alınma nedenleri nelerdir?

Yüz kızartıcı suçlar olarak da nitelenen memuriyete engel suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.48/5’te sınırlı sayıda düzenlenmiş olup şunlardır:

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK m.309 ila m.316 arasındaki tüm suçlar),
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Kaçakçılık suçları,
 • Hırsızlık Suçu,
 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Hileli İflas (TCK md.161),
 • Tüm sahtecilik suçları, (Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197), Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202) vb.).

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Açığa alınan devlet memuru emekli olabilir mi?

Memur açıkta iken emekli olabilir mi? … Kanun’un 141. maddesinde açıklanmıştır; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir.

Açığa alınan şehir dışına çıkabilir mi?

657 sayılı Kanunda ise memurların ikamet ettikleri veya görev yaptıkları il dışına çıkışlarını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sonuç olarak hukuki açıdan idari izin kullanan memurlar izin süresince herhangi bir izne tabi olmaksızın il dışına çıkabilir.

Ihraç edilen memurun maaşı geri alınır mı?

Bilgisi olan yazabilirse memnun oluruz. 675 KHK’ya göre anladığım: KHK ile doğrudan veya KHK ile öngörülen usuller ile atılanlar: peşin ödenen maaşlarını geri ödemeyecekler. … KHK ekli listesi ile ihraç olanlar için: KHK maddesi ile peşin verdikleri maaşları geri istemiyorlar.

Emekli olan devlet memuruna disiplin cezası verilir mi?

Disiplin suçunu işlediği anda görevde bulunan ancak daha sonra emekliye ayrılan, istifa eden, müstafi sayılan ve başka bir suç nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası almış olan memurlar da dahil tüm Devlet memurları hakkında disiplin soruşturması yapılabilir.

Disiplin soruşturmasında son savunmayı kim alır?

MADDE 30- (1) Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Icralık olan memur işten atılır mı?

Belirtilen bu maddeler birlikte değerlendirildiğinde, icralık olan aday memurun memuriyetine son verilir mi, sorusunun cevabı, aday memurun icralık olması durumunda verilecek kınama cezasının aday memurun memuriyetine son verilmesine sebep olmayacağı şeklindedir.

Askerlik borçlanması fiili hizmetten sayılır mı?

Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. … Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz

Askerlik hizmet puanına eklenir mi?

 1. fıkrasındaki; “(4) Askerlik dahil olmak üzere yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.” hükümlerine göre askerlikte geçen sürelere hizmet puanı verilmektedir.
3/5 - (2)

12 thoughts on “Görevden Uzaklaştırılan Memurun Özlük Hakları”

 1. Merhaba kamuda çalışırken görevi nedeni ile açığa alınan personelin 15 gün olarak ödenen prim günü 15 gün de ayrıca personel tarafından odenebilirmi ayrıca 2008 de ise girmiş olup prim eksiği icin geriye kalan 18 ayı elden ödeme imkanı olabilirmi teşekkür ederim

 2. Nisan ayında emekliye ayrıldım bugün en son çalıştığım hastanenin disiplin kurulundan arandım hakkınızda devlet memurluğundan çıkarılma cezası var savunma yapmanız gerekiyor dendi bu ceza istemi yaklaşık 4-5 ay önceydi bu durum da bne yapmam gerekir?

 3. Mehmet Dalkır

  Sağlık ve huzur dilerim. 21.07.2016 da açığa alındım. Dava yargıtayda iken 25.11.2021 de açıkta iken emekli oldum. Açıkta geçen sürelerde alamadığım üçte bir maaşımı alabilir miyim.

 4. Sebğetullah nurani

  7.5 ay açıkta kaldım. Sonra yaklaşık 1 ay çalıştıktan sonra memurluktan ihraç edildim. Bu süre zarfında açıkta geçen maaş ve eksik primlerim tarafıma verilmedi. Ne yapmam lazım? Şu an emekli olmak istiyorum. E devletimde primlerim tam görünmesine rağmen açıkta geçen 1/2 primlerim nedeniyle eksik kalmaktadır. Ne yapmam lazım? Selamlar…

 5. Açıkta 3yıl geçirdim. Göreve iade edildim. Açıkta geçen süre fiili hizmetten sayılıyor ise neden şark hizmetinden düşülmüyor. Bu konu ile ilgili dava açılması halinde sonuç elde edebilirmiyiz.

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Sonuç alamazsınız.Şark hizmeti fiili çalışmayı gerektirir sizinki kayden çalışmadan ibaret olacağı için böyledir

 6. 2020 yılında açığa alındım ve maaşımin 3/2 si ödenmeye devam ediyor. Mahkeme henüz hüküm vermedi. Acaba en kötü ihtimalle mahkeme ceza verse bile istinaf ve Yargıtay da sonuç belli olana kadar maaş almaya devam edermiyim. Yoksa mahkeme kararına istinaden kurumum maaşı kesebilir mi.

  1. Aziz Cihan KAÇIRAN

   Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.