FUHUŞ SUÇUNDA MAĞDURLARIN GERÇEKTE VAR OLUP OLMADIKLARI VE AÇIK KİMLİKLERİNİN TESPİT EDİLMEMESİ

Özet : Adı geçen mağdurların gerçekte var olup olmadıkları ve açık kimlikleri tespit edilip mağdur sıfatıyla bilgilerine başvurulmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle sanığın bu mağdurların fuhuş yapmasına aracılık ettiği kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesi ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği hususunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
18.Ceza Dairesi

Esas : 2016/18765
Karar : 2019/42
Karar Tarihi : 07.01.2019

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Her ne kadar sanığın bir dönem masöz olarak çalışıp, müşterileri ile cinsel ilişkiye girdiğini ikrar ettiği “Green masaj” salonu ile ilgili yürütülen soruşturmada alınan dinleme kararlarına binaen sanığın iletişimi tespit edilmiş ve fuhuşa aracılık içeren konuşmalarında açık kimliği tespit edilmemiş ve gerçekte mevcudiyeti dahi ispatlanmamış “… ve…” kod isimli kadınlardan bahsetmesi nedeniyle atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş ise de, TCK’nın 227. maddesinin 2. fıkrasının “Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır. “ hükmünü ihtiva etmesi ve bu nedenle suçun belirlenmiş ya da belirlenebilir bir mağdura yönelik olarak işlenebilecek olması karşısında, adı geçen mağdurların gerçekte var olup olmadıkları ve açık kimlikleri tespit edilip mağdur sıfatıyla bilgilerine başvurulmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle sanığın bu mağdurların fuhuş yapmasına aracılık ettiği kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesi,
2- Kabule göre de, sanığın üç farklı mağdura yönelik olarak fuhuş suçunu işlediği kabul edilmesine karşın, fuhuş suçunun mağdur sayısınca oluşacağı ve sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı mağdurun birden fazla fuhuş yapmasına aracılık yapılması şeklindeki eylemlerinde ayrıca TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği hususunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.