Danıştay, Duruşma Talebi Yerine Getirilmediği İçin, İdare Mahkemesi Kararını Bozdu

DANIŞTAY
12.DAİRE

Esas No : 2006/4405
Karar No : 2008/7373
Karar Tarihi : 30.12.2008

İsteğin Özeti : Afyonfcarahisar İdare Mahkemesince verilen 4.5.2006 günlü. E:2005/452, K:2006/242 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayıii İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Davacının duruşma yapılması talebi olduğu halde duruşma yapılmadan verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, İstemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci ve Onikind Dairelerince 2575 sayılı Danıştay Kanununa 3619 sayılı Kanunun 10. maddesi ile eklenen Ek 1.maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda 2577 sayılı Kanunun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Afyon Emirdağ Yurt Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacnın, 657 sayılı Kanunun 125/B-h maddesine tekerrür hükümleri uygulanarak 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ite cezalandırılmasına ilişkin 274.2005 günlü işlemir» iptali üe bu İstem nedeniyle kesilen ek ödemelerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır. Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 4.5,2006 günlü, E:2005/452 , K:2006/242 sayılı kararıyla; davacının ortopedik rahatsızlığının tedavisi amacıyla İstanbul Çapa Tıp Fakültesine yapılan sevk işlemteri ve bu tedavi nedeniyle yolluk giderlerinin ödenip ödenmeyeceğine yönelik başlahlan incelemede, davacının incelemeyi yürüten müfettiş Cevat T.’a verdiği 7 9.2004 günlü ifadesinde müfettişe yönelik haksısz ve rencide edici beyanlarda bulunduğu öne sürülerek bu konuda baslatılan disiplin soruşturması sonucunda, davacının üzerine atılı suçu işlediğinden bahisle eyleminin karşılığının 657 sayılı kanunun 125/B-h maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, davacının önceden 22.5.2002 günlü ve 24.5.2002 günlü işlemlerle 657 sayılı Kanunun 125/B-a maddesi uyarınca ayrı ayrı iki kez temama cezası ile cezalandırıldığı, bu nedenle aynı Kanunun 125/E-k maddesinden sonra gelen paragraf hükmü uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava Konusu işlemin tesis edildiği, bu durumda davacı hakkında aynt ceza olan kınama cezasının üçüncü kez uygulanması nedeniyle verilen bir derece ağır aylıktan kesme cezasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, duruşma talebi olduğu halde duruşma yapılmadan verilen idare Mahkemesi kararının, hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını İstemektedir.

2577 saytlı idari Yargılama Usulü Kanununun değişik 17,maddesinin 1, fıkrasında. Danıştay, idare ve vergi mahkemelerine açılan iptal davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılacağı, aynı maddenin 3. fıkrasında ise, duruşma talebinin dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Olayda, İdare Mahkemesince davacı tarafından usulüne uygun olarak süresinde verdiği cevaba cevap dilekçesinde, duruşma yapılması talebi bulunduğu halde duruşma yapılmaksızın verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 4.5.2006 günlü, E:2005/452 , K:2006/242 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 30.12.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.