ÜST ARAMASINDA 1,8 GR HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLMESİ

Özet : Sanığın üst aramasında ele geçen net 1.8 gr gram gelen, esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki parçacıklarını kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine temin ya da ticareti amacıyla bulundurduğuna ve diğer sanıklarda ele geçen uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğuna dair somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon konuşmaları dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığından eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2015/8216
Karar : 2018/426
Karar Tarihi : 22.01.2018

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:
TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile arttırma ve indirme nedenleri tartışılarak yaptırımların eleştiri dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıklar …, … ve … müdafiileri, sanıklar …, …, …, … ile sanık … ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
B- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, aşağıda belirtilenler dışında sanığın yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanık …’ın sabıka kaydındaki Kartal 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22/10/2009 tarih ve 2008/128 esas, 2009/1337 karar sayılı 22.10.2009 tarihinde kesinleşen 1.500 TL adli para cezasına ilişkin mahkumiyeti 1412 sayılı CMUK’un 305. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kesin nitelikte olup, tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,
2- Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi uygulanırken Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’un 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA; ancak bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca giderilmesi mümkün bulunduğundan;
1- Sanık … hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümlerin hüküm fıkrasından çıkartılmasına,
2- Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine “Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması suretiyle, DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
C- Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:
Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, ele geçen uyuşturucu maddelerle bağlantılarının olduğuna dair somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi olgularla desteklenmeyen telefon konuşmaları dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların üzerlerine atılı suçtan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanıklar …, … müdafileri ile sanıklar …, …, … ve …’ın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,
D- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
Sanığın üst aramasında ele geçen net 1.8 gr gram gelen, esrar elde edilmesinde kullanılan hint keneviri bitki parçacıklarını kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine temin ya da ticareti amacıyla bulundurduğuna ve diğer sanıklarda ele geçen uyuşturucu maddelerle bağlantısı olduğuna dair somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon konuşmaları dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığından eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,
E- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde;
1) İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen 30.05.2011 tarih ve 2011/ bila sayılı ekspertiz raporunda, sanık …’tan alınan parmak izleri’nin, 26.07.2008 tarihinde İstanbul/Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce Serdar Erbap’tan alınan parmak izleri ile aynı olduğu belirtilmiş ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılmak üzere evrakın gönderildiği anlaşılmakla;
a) Aynı kişinin farklı kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle parmak izi verdiği iddiasıyla ilgili evrakın soruşturma sonucunun araştırılması, eylem nedeni ile dava açılıp açılmadığı, dava açılmış ise dosyanın getirtilerek incelenmesi,
b) Gerektiğinde sanığın rötuşsuz fotoğrafları çektirilip yakınlarına gösterilmesi ve fotoğraftaki kişinin sanık … olup olmadığının sorulması,
c) Sanığın kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünde bulunan fotoğrafları getirtilerek, fotoğraftaki kişi ile huzurda bulunan/yargılanan sanığın aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi,
d) Sanığın kardeşi olan …’ın bu konuda tanık olarak dinlenmesi,
suretiyle sanığın gerçek kimliğinin saptanması, durumuna göre iddianamedeki sanığın kimliğinin düzeltilmesi ve gerçek kimliğine uygun olarak yeniden sorgusunun yapılması gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,
2) İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nca ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca suç konusu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunelerin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA,
F) Adli emanetin 2011/746 sırasında kayıtlı paranın müsaderesine ilişkin hükmün incelenmesinde:
Adli emanete alınan paranın hangi sanıktan ne miktarda ele geçirildiği tespit edilerek, ele geçen paranın uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğine dair her türlü kuşkudan uzak ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, paranın sahiplerine iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanıklar Seyiteset, …, …, …, …, …, …, …, …, … müdafiileri ve sanıklar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …’un temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan bu yönden hükmün BOZULMASINA, 22.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.