TENFİZ EDİLMEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI

Özet : Davacı, daha sonra açtığı mahkeme hükmünün tenfizine ilişkin davada davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm kesinleşmiştir. Artık … Eyalet Mahkemesinin 101786/04 no’lu kararının icra edilebilir kabiliyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla davacının bu davayı açmakta hukuki yararı kalmamıştır.O halde mahkemece, 6100 sayılı HMK’nın m.114/1-h ve 115/2 gereğince; hukuki yarar olmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.

T.C.
Yargıtay
13.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/3945
Karar : 2016/9154
Karar Tarihi : 31.03.2016

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, Alman vatandaşı olup Almanya’da avukatlık yaptığını,… Eyalet Mahkemesinde davalı şirket aleyhine açılan 101786/04 no’lu davada davalıyı avukatı olarak temsil ettiğini, ancak davalının vekalet ücretini ödemediğini, İzmir 7. İcra Müdürlüğünün 2009/1177 E sayılı dosyası ile davalı aleyhine ilamsız icra takibi yaptığını, davalının yetki itirazında bulunması üzerine dosyanın Ankara 28. İcra Müdürlüğünün 2009/6806 E sayılı dosyasına kaydedildiğini, bu dosyadan gönderilen ödeme emrine de davalı itiraz ederek takibi durdurduğunu belirterek itirazın iptaline, takibin devamına, %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunmasını talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Ankara 28. İcra Müdürlüğünün 2009/6806 Esas sayılı dosyasında yapılan icra takibine itirazın kısmen iptali ile; 6.035,96 EURO asıl alacağa, takip tarihinden itibaren devlet bankalarınca EURO cinsinden 1 yıl vadeli mevduat hesabına uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak suretiyle takibin devamına, fazlaya yönelik isteğin reddine, icra İnkar tazminatı isteğinin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu uyuşmazlık, davacının davalının vekilliğini yaptığı… Eyalet Mahkemesinin 101786/04 nolu dosyasında hükmedilen vekalet ücretinin tahsiline ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hemen belirtmek gerekir ki, açılmış bir davanın esasının incelenebilmesi bazı şartların tahakkukuna bağlı olup, bunlara dava şartları denmektedir. Dava şartlarından bir kısmı olumlu (varlığı mutlaka gerekli); diğer bir kısmı da, olumsuz (yokluğu mutlaka gerekli) niteliktedir. Hâkim, önüne gelen bir davada, dava şartlarının mevcut olup olmadığını re’sen gözetecektir. Olumlu dava şartlarından biri de, 6100 sayılı HMK m.114/1-h. bendinde ifade edildiği üzere davacının o davayı açmakta hukuki yararının bulunmasıdır. Açılmasında davacısı yönünden hukuki yarar bulunmayan bir dava, dava şartının yokluğundan dolayı reddedilmelidir. Hukuki yararın varlığı koşulunun mevcut olup olmadığı, her bir davada o davaya konu olayın somut özellikleri çerçevesinde, hâkim tarafından değerlendirilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta davacı,… Eyalet Mahkemesinin 101786/04 no lu kararına dayalı vekalet ücreti alacağını ilamsız takip yoluyla istemiştir. Davanın devamı sırasında söz konusu mahkeme hükmünün tenfizine karar verilmiş ve bu karar 15.02.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Mahkemece, sonradan yabancı mahkeme kararının tenfiz edilmiş olması sonucu değiştirecek bir husus olmadığı, davacı tarafın alacağını tahsil etmek için açtığı itirazın iptali davasında alacağının varlığına, miktarına ilişkin delillerini sunmak ve alacağını ispatlamak zorunda olduğu, mahkeme ilamı da takdiri bir delil olarak diğer delillerle birlikte değerlendirilerek alacağın belirlenmesi yoluna gidildiği belirtilerek takdiren 6.035,96 EURO vekalet ücreti olduğu belirlenip davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davacı, daha sonra açtığı mahkeme hükmünün tenfizine ilişkin davada davanın kabulüne karar verilmiş ve hüküm kesinleşmiştir. Artık … Eyalet Mahkemesinin 101786/04 no lu kararının icra edilebilir kabiliyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla davacının bu davayı açmakta hukuki yararı kalmamıştır.
O halde mahkemece, 6100 sayılı HMK.’nın m.114/1-h ve 115/2 gereğince; hukuki yarar olmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 31.03.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.