Tck Madde 215 Suçu Ve Suçluyu Övme

1. Suçu ve Suçluyu Övme Suçu Nedir?

Suçu ve suçluyu övme suçu TCK madde 215’de Kamu Barışına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu Madde 215 – “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Suçu ve suçluyu övme suçunun oluşması için, kişinin, işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekir. Çünkü bir suçun failinin, sırf suç işlemesi sebebiyle övülmesi halinde esasen, kişi aracılığıyla işlenmiş olan suçun övüldüğü kabul edilir.

Suç teşkil etmekle beraber, henüz işlenmemiş olan bir eylemin övülmesi halinde ise, suçu ve suçluyu övme değil; suç işlemeye tahrik suçu gündeme gelir. Detaylı bilgi için “Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme ve Aşağılama Suçu” isimli yazımızı inceleyebilirsiniz. Suçu ve suçluyu övme suçunun oluşabilmesi için övme fiilinin alenen gerçekleştirilmesi gerekir.

Çünkü suçu ve suçluyu övme fiilinin kanunda açıkça düzenlenmesinin esas sebebi, övme fiilinin kişiyi suç işlemeye dolaylı olarak tahrik etmesidir. Bu etkinin meydana gelebilmesi için övme fiilinin alenen gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, alenen övmek fiili, herkesin görebileceği şekilde pankart veya afiş asmak şeklinde oluşabilir. Gazetede yazı yazmak, bu muhteviyattaki yazı ve resimleri sosyal medya hesaplarında paylaşmak, sokakta herkesin duyabileceği şekilde bağırmak suretiyle de alenen övmek fiili gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla, suçun gerçekleşebilmesi için, failin mutlaka kalabalık içinde veya bir konferansta bulunup doğrudan kitlelere hitap eder şekilde övme fiilini icra etmesine gerek yoktur.

2. Suçu ve Suçluyu Övme Suçunun Nitelikli Hali

Kamu barışına karşı işlenen bütün suçlar için ortak hüküm niteliğindeki TCK m.218 uyarınca bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi, cezayı artıran nitelikli haldir. Bu durumda, ceza yarı oranında artırılır. Örneğin, televizyonda haber sunan bir sunucu tarafında, haberdeki failin övülmesi, bu suçun nitelikli halini teşkil eder.

3. Sosyal Medya Yoluyla Suçu ve Suçluyu Övme

Sosyal medya kullanımının en önemli sebeplerinden biri kişilerin, paylaşımlarını başkalarının da görmesini ve beğenmesini arzulamalarıdır. O kadar ki, yediği her yemeğin fotoğrafını, gittiği her mekanın yer bildirimini, aldığı her yeni ürünün satış linkini paylaşan kişiler, son derece normal karşılanmaktadır. Dijital sosyalleşme adı altında kanıksanan bu durumların ötesinde, suç teşkil eden hareketler dahi bazen internet ortamında paylaşılabilmektedir. Sokak hayvanlarına insanlık dışı muamelelerle eziyet eden kişilerin, vahşet dolu akıl almaz eylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla paylaşması gibi durumlar, bunun yaygın örneklerindendir. İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme eylemi, sosyal medya üzerinde farklı şekillerde vücut bulabilir.

Zira sosyal medya sitelerinde gönderileri beğenme, favorilere ekleme, kendi hesabında paylaşma gibi farklı seçenekler mevcuttur. Bu bağlamda, suç teşkil eden davranışlarını gururlanarak paylaşan insanların bu gönderilerini like, fav gibi sosyal medya reaksiyonlarla beğenen kişi de esasen suç işlemektedir. Ancak, suç oluşturan eyleme ilişkin sosyal medya gönderisini, retweet veya hikayeye ekleme gibi şekillerde kendi hesabından tekrar paylaşan kişinin bu eylemi, her zaman suç oluşturmaz. Zira, hiçbir yorum yapmaksızın suç teşkil eden davranışını paylaşan kimsenin gönderisini paylaşmak, yalnızca bir haberi paylaşmak niteliğinde de olabilir.

Bunların yanı sıra, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında beğenmenin yanı sıra üzgün surat, alkış gibi ifadeleri göndermek de mümkündür. Örneğin suç teşkil eden fiilini Instagram hikayesinde paylaşan failin hikayesine alkış ifadesi göndermek dahi her zaman suçun ve suçlunun övüldüğü anlamına gelmeyebilir. Zira alkış emojisini gönderen kişinin, gerçek iradesi, ironi yapmak olabilir. Suçu ve suçluyu övme suçu, kasten işlenebileceğinden, öncelikle, suç işlemeye yönelik kastın olduğu tespit edilmelidir.

Sadece alkış gönderilmesi, kişinin suç işlemeye yönelik kastının varlığını doğrudan göstermeyecektir. TCK Madde 215 Gerekçesi Madde metninde suçu veya suçluyu övme suçu tanımı yapılmıştır. Buna göre suçun oluşması için, failin işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi gerekmektedir. İşlenmiş olan bir suçun failini veya kanuna uymayan kişiliğini, sırf suç işlemesi sebebiyle övme hâli de cezalandırılmaktadır. Suç işlemiş olan kişinin övülmesi hâlinde, aslında bu kişi aracılığıyla işlenmiş olan suç övülmektedir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Tck Madde 215 Suçu Ve Suçluyu Övme 1

SUÇUN HUKUKİ AÇIDAN KONUSU

İşlenmiş Bir Suçun Övülmesi:

İşlenen bir suç unsurunun alenen övülmesi halinde suçu ve suçluyu övme durumundaki maddi unsurlar meydana gelir. Belirtmek isteriz ki işlenen bir suç halinin övülmesi durumunda soyut olarak dolandırıcılık suçlarını da övmeniz bir suçu oluşturmayacaktır. Lakin işlenen bir suç, kesinleşen mahkumiyet kararı ve mahkemelerin ceza verilmesine yer olmadığına dair karar alması mümkündür. Cezaların verilmesinde yer olmadığı ile ilgili kararlar, sanıklar fiilin suç teşkil ettikleri, cezalandırılabilme şartlarının oluşmadığı hallerde söz konusu olacaktır. Yaşanan bir durumda dahi fiilin övülmesi, suçun, suçlunun övmesi suçun kendisini oluşturacaktır.

Suç İşlemiş Kişinin Övülmesi:

Yaşanan bir olayın ardından işlenen bir suçun alenen övülmesi halinde, suçlunun, suçun övülmesi suçunun maddi unsurunun oluşmasına neden olacaktır. Maddi unsurların tamamlanabilmesi adına, övülen suçlu kişinin kesinleşmiş bir mahkumiyeti hükmü ile cezanın yer almasına yer olmadığı kararı bulunmaktadır. İşlenen suçların filini ve kamu yararına uymayan hallerdeki kişiliğini, sırf suçun işlenmesi nedeniyle övme durumunda da ceza alınabilmektedir. İşlenen suçlardaki kişilerin övülmesi halleri olduğunda kişi aracılığı ile işlenen suç övülmüş olacaktır..

ALENEN SUÇUN İŞLENMESİ KONUSU

Aleniyet konusu 5237 sayılı TCK´da suçu ve suçluyu övmenin unsuru olarak işlenmiş ve bildirilmiştir. Başka kişilerin fiilin işlenmesinde, övme fiilinin belirlenmeyen sayıda kişi tarafından görülmesi, duyuması ve algılayabilme olasılığının olması, sınırlama olmadan herkese açık olursa geçerlidir. Örneğin sosyal mecralarda herkese açık paylaşılan içeriklerde övme suçu oluşabilmektedir.

AÇIK ve YAKIN TEHLİKE KONUSU

Diğer bir unsur olan bu başlık altındaki açıklamaya göre somut bir tehlikenin olması halidir.

Suç ve suçlunun övülmesinde kamu düzeni açısından açık, yakın tehlikelerin ortaya çıkması halinde suçun objektif olarak cezalandırılabilme şartı kabul edilmektedir. Madde başlığında belirtilen açık ve yakın tehlike durumundaki unsurun tamamlanan suçun cezalandırılabilmesi adına zorunlu bir şart olduğu hallerde yargı uygulamalarında açık, yakın tehlikenin teorik bir atanımından kaçınılmaktadır.

YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ

Esas: 2017/1688 Karar: 2017/4856 Tarih: 11.09.2017

  • TCK 215. Madde
  • Suçu ve Suçluyu Övme Suçu

1-) T.C. Anayasasının 34. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Medeni Siyasal Haklar Sözleşmesinin İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin Çocuk Hakları Sözleşmesinin 2911 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle teminat altına alınan ve istikrar kazanmış uygulamaya göre ifade özgürlüğü kapsamında, ifadenin açıklanma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.09.2014 tarih, 147-376 Sayılı ve 10.11.2015 tarih 2015/9-111-381 Sayılı kararları vb.) “silahsız ve saldırısız toplanma hakkı”, demokratik toplumun gelişmesinde temel değerlerden biriyse de, amacı suç teşkil eden bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünün koruma alanı dışında kalacağında (2911 saylı Kanunun 3. maddesi) ve bir nispi hak olması sebebiyle zorunlu hale geldiğinde meşru amaçlar için (Anayasa madde 34/2, AİHS madde 11/2) müdahaleye tabi tutulacağında kuşku yoktur.

Toplantının sükun ve düzenini, bildirimde (2911 saylı Kanunun 3 10. maddeleri) yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olan düzenleme kurulu, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini İmkânsız gördüğü takdirde kurul veya toplanamadığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir. (12. madde)Toplantı ve gösteri yürüyüşüne silah, araç, alet veya maddeler veya sloganlarla katılanların tanınması ve uzaklaştırılmasında düzenleme kurulu güvenlik kuvvetlerine yardım etmekle yükümlüdür. Kanunun 12. maddesinde yazılı görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri, anılan kanunun 28/3. maddesi gereğince cezalandırılır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Tck Madde 215 Suçu Ve Suçluyu Övme 2

Olay tutanağı, görüntü izleme ve inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişini protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması sırasında sanığın, üzerinde PKK terör örgütünün sözde bayrağının figürünün yer aldığı pankartı taşıdığı ve “biji serok apo” şeklinde slogan attığı somut olayda; atılan sloganın ve taşınan pankartın, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2007/9-69-99 Sayılı ve Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 05.06.2002 tarih 5079-6668 Sayılı kararlarında da işaret olunduğu üzere TCK’nın 215. maddesinde düzenlenen “kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde suçu ve suçluyu övme “suçunun oluşacağı, bu husustaki takdir ve değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu da gözetilerek, sanık hakkında 2911 Sayılı Kanun’un 24/3 maddesi gereğince kolluk marifetiyle işlem yapılması gerektiğinde şüphe bulunmadığının tespiti ile yapılan incelemede:

Ayrıntıları Dairemizin 09.02.2016 tarih, 2015/7466 E. 2016/1025 K. sayılı kararında açıklandığı üzere, olay tarihi ve yeri, sanığın muhatap kitle üzerindeki etkisi, toplantının olaysız dağılmış olması da gözetildiğinde, atılan sloganın ve taşınan pankartın terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurulmasını teşvik eden bir muhteva da içermediğinin anlaşılması karşısında; terör örgütü propagandası suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek; Sanık hakkında TCK’nın 215. maddesinde tanımlanan suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları ve cezalandırılma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdiri yerine, yasal olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 11.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.