Tasarım Hakkına Tecavüz Ve Tazminat Davası

Yargıtay
11.Hukuk Dairesi

Esas : 2017/2439
Karar : 2019/929
Karar Tarihi : 06/02/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18/06/2015 gün ve 2014/… – 2015/116 sayılı kararı onayan Daire’nin 11/04/2017 gün ve 2015/14082 – 2017/2060 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili; müvekkilinin dondurma, yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri ambalajında çok yaygın olarak kullanılan ve herkes tarafından üretilmesi mümkün kap ve kapak ürünlerinin üretim ve satışını yapmakta olduğunu, davalı şirketin, işbu kap ve kapak ürünleri için …/7/2010 tarih ve 2010/04091 tescil nosu ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde endüstriyel tasarım tescili aldığını, bu tasarımlar incelendiğinde başvuru tarihlerinden önce dünyada gıda sektöründe dondurma, yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri ambalajında yaygın olarak kullanıldıklarını, ayırt edici hiçbir biçimsel ve işlevsel özellik taşımadıklarını, yeni ve özgün olmadıklarını bu sebeple, söz konusu tasarımların hükümsüzlüklerine ve sicilden terkinlerine karar verilmesi gerektiğini, davalı tarafın dava konusu tasarımın tecavüz edildiği iddiası ile müvekkili aleyhine … Asliye …. Hukuk Mahkemesi’nin 2013/212 D. İş sayılı dosyasında delil tespiti talebinde bulunduğunu, davalı tarafın bu tutumu sebebiyle müvekkili şirketin ticari itibarının zedelendiğini, manevi zarara uğrattığını, müvekkili şirketin zararının giderilmesi gerektiğinin 1.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir.

boşanma avukatı , ceza avukatı gaziantep

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.
Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,… TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/…. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 06/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.