Naylon Fatura Cezası

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin b bendi uyarınca sahte fatura düzenlemek suçtur. Maddeye göre: Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Bu maddeye göre satmadığı bir malı sanki satmış gibi fatura düzenleyen ile bu faturaları kullanan kişiler hapis cezasıyla cezalandırılır.

Söz konusu suç uygulamada oldukça sık işlenen bir suçtur. Vergi ödememek için bu yola başvuran kişiler çoğu zaman hapis cezasının mevcudiyetinden haberdar değildir. Mali bir durum söz konusu olduğundan kişiler yakalandıklarında vergi cezası ödeyeceklerini sanmaktadırlar. Oysaki Kanunda her takvim yılı için ayrı ayrı hapis cezası öngörülmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 11.07.2014 tarihli 2012/1512 Esas ve 2014/366 Karar sayılı kararında sahte fatura kullanma suçunun tanımı yapılmış ve kriterleri de sayılmıştır.

Sahte fatura kullanmak suçu:

Haksız kazanç sağlamak veya az vergi ödemek ya da hiç vergi ödememek suretiyle vergi kaçırmak için işlenen fiillerden biri de sahte belge düzenlemek veya kullanmaktır. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verilmesindeki oranın yüksekliğini dikkate alan kanun koyucu, sahte belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak eylemleri için Vergi Usul Kanununda özel düzenleme getirme ihtiyacı duymuştur. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sahte belgenin tanımı yapılmıştır. Buna göre; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, varmış gibi düzenlenen belge sahte belgedir. Örneğin, satın alınmayan mal veya hizmetin alınmış gibi fatura tanzim edilmesi faaliyeti sahtecilik, düzenlenen fatura da sahte belgedir. Sahte olarak basılmış ya da mükellefin rızası dışında mükelleften elde edilmiş belgeler de sahte belgedir. Belgenin asıl ve suretinde yapılan sahtecilik arasında fark olmayıp sahtecilik kısmen veya tamamen yapılabilir. Tamamen sahtecilik, gerçekte olmayan bir vergi olayının varmış gibi belgeye yansıtılmasıdır.

Kısmen sahtecilik ise, gerçek ve gerçek olmayan muamele veya durumların aynı belgede yer almasıdır. Örneğin; gerçek emtia satışı için düzenlenen faturada ayrıca yapılmayan emtia satışının da gösterilmesi gibi. Bu itibarla, belgesiz yapılan alım ve hizmetin başka bir mükellefin belgesi ya da sahte belge ile belgelendirilmesi halinde belgenin gerçek muamele veya duruma dayanmadığından sahte olduğunun kabulü gerekir. Nitekim 213 sayılı Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan işlere bakmakla görevli Yargıtay 11. Ceza Dairesinin istikrarlı uygulamaları da bu yöndedir. (Örneğin; 11. Ceza Dairesinin 04.12.2007 gün ve 7063-8834 ile 18.11.2013 gün ve 19291 – 17107 sayılı kararları)

Gerçek muamele ve durumun bir başka mükellefin belgesiyle veya sahte belgeyle belgelendirilmesi durumunda, bu belgeleri kullanan mükellef failin sahteliği bildiği kabul edilmelidir. Zira belge aldığı kişiyle alım satım ilişkisinde bulunmayan ve bunu bilen mükellef, failin alıp kullandığı belgenin sahte olduğunu bilmediği düşünülemeyecektir.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Suçu nedir?

Faturaya konu olan ücretlendirme hakiki bir durumu yansıtmıyor ise “sahte fatura” ( naylon fatura ) olarak adlandırılmaktadır. Sahte ( naylon ) fatura, 213 Sayılı vuk’un 359. Maddesine bakıldığında asıl da herhangi bir hukuki bağlantı bulunmadığı hal de ücretlendirilen fatura olarak tanımlanmaktadır.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Hazırlama Suçu ?

Sahte fatura (Naylon fatura) hazırlama ve kullanma suçu, haksız yere kazanç elde etmek ya da vergiden kaçınmak veya hiç vergi ödememek için vergi kaçırmak için yapılan bir eylemdir. Sahte faturaya (Naylon fatura) örnek vermek gerekirse satın almadığımız mal ya da hizmetin faturalandırılarak tanzim edilmesi eylemine sahtecilik, tanzim edilen fatura da sahte belge niteliği taşımaktadır.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Hazırlamanın Cezası Ne Kadar ?

Sahte fatura ( Naylon Fatura ) hazırlamanın cezası Vergi Usul Kanunda düzenlenmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ( VUK ) 359/2.b maddesini özetleyecek olur isek İbraz mecburiyeti olan belge, kayıt ve defterleri yok edenler veya bu unsurları yok ederek yerine başkalarını koymaları veya hiç koymayanlar ile bu belgeleri kısmen ya da tamamen değiştirenler sahte fatura davası sonucunda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sahte Fatura ( Naylon Fatura ) Yanıltıcı Belge İle Karıştırılmamalıdır

Kısmen sahte fatura içeriği itibari ile yanıltıcı belge birbirlerine karıştırılmaması gerekmektedir. Yanıltıcı belge de, gerçek iş ya da durum var olmakla beraber bunların nitelik ya da miktarın da gerçeği yansıtmayan bir durumdan söz edilmemektedir.

Noter satışı yapılan bir aracın tescilinin yapılmaması
Noter satışı yapılan bir aracın tescilinin yapılmaması

Sahte Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Yargılama

Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçunun oluşabilmesi için tanzim edilen sahte faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesi gerekir. Yani, bir evrakın fatura sayılabilmesi için zorunlu olan bilgiler yoksa, o evrak sahte fatura düzenleme veya kullanma suçuna vücut vermez. Bu nedenle, hukuka aykırı bir şekilde düzenlenenn faturaların aslı veya onaylı örnekleri mutlaka yargılama dosyasına getirtilerek incelenmelidir.

Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu, failin çoğunlukla bir veya birden fazla kişiyle ilişkiye girmesine neden olur. Soruşturma veya kovuşturma sürecinde fail dışında faturaları kullananlar tespit edilmeli, faturaları failden alıp almadıkları veya ne şekilde aldıkları konusunda ifadelerine başvurulmalıdır.

Sanığın inkarı halinde mutlaka faturalardaki imza ve yazıların sanığa ait olup olmadığı hususunda imza incelemesi yaptırılmalıdır.

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi

VUK 359. maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir. Yukarıdaki belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır (VUK m.359).

Zincirleme Suç Hükümleri

Vergi Usul Kanunu (VUK) 359. maddede düzenlenen sahte fatura düzenleme ve kullanma suçu ile maddede yer alan diğer suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43. maddesi uygulanır.

Örneğin, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ayrı ayrı her yıl sahte fatura düzenleme veya kullanma suçları işleyen sanık, her yıl için ayrı bir şekilde cezalandırılmayacak, tek suç işlemiş gibi cezalandırılarak belirlenen cezası zincirleme suç hükümleri gereği 1/4’ten 3/4’e kadar arttırılacaktır. Aynı takvim yılı içinde değişik zamanlarda tek suç işleme kararı ile işlenen birden fazla sahte fatura düzenleme veya kullanma suçları hakkında da zincirleme suç hükümleri (TCK m.43) uygulanacaktır.

Aynı beyanname dönemi içerisinde birden fazla sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Örneğin, 2023 yılının Ocak ayına ilişkin 10 adet sahte fatura kullanılması halinde aynı beyanname döneminde birden çok sahte fatura kullanıldığından sanık hakkında zincirleme suç hükümleri (TCK m.43) uygulanamayacaktır. Bu durumda sanık hakkında sadece tek suçtan ceza davası açılacaktır.

Özellikle belirtelim ki; hukuki veya fiili kesintinin varlığı halinde zincirleme suç hükümleri değil; gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. Örneğin, 01.01.2023 yılında işlenen bir sahte fatura kullanma fiili nedeniyle 01.01.2024 tarihinde iddianame düzenlendikten sonra 01.02.2014 tarihinde işlenen diğer sahte fatura kullanma fiili nedeniyle zincirleme suç hükümleri uygulanamayacaktır. Çünkü iddianame düzenlenmesiyle hukuki kesinti meydana gelmiştir. Bu durumda fail her iki fiili için ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

2 thoughts on “Naylon Fatura Cezası”

  1. Recep karaoğlu

    Eski Çalıştığım şirket başka bir firmadan hizmet almadığı halde belirli bir yüzde karşılığında fatura temin ediyor bunun kanunda cezası varmı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.