Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Ne Zaman Başlar?

Boşanma davası açıldıktan sonra ne zaman başlar; Boşanma davası açılması için ilk aşamada taraflardan birinin ya da ikisinin asliye mahkemesine dilekçe vermesi gerekmektedir. Dilekçe aşamasından sonra hızlı bir şekilde 3 ay ile 7 ay arasında duruşma günü aile mahkemesi merciisinin sıralamasına göre belirlenmektedir.

Boşanma Davası İlk Duruşma Ne Zaman Verilir?

Anlaşmalı ya da çekişmeli Boşanma davası açıldıktan sonra ne zaman başlar; boşanma türüne değil, asliye mahkemesinin dava yürütme politikası ve sıralamasına göre zaman belirlenmesi yapılır. Tarafların dilekçesinin tebligat ile gönderilmesi aynı zamanda dilekçenin 2 haftada cevap süresinin oluşturulması gerekmektedir.

İlk aşamada bunlar tamamlandıktan sonra davalı tarafından belirlenen süre zarfında dilekçenin mahkemeye sunulmuş olması gerekecektir. Dilekçe ve tebligat işlemi tamamlandıktan sonra mahkeme duruşma tarihini çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası fark etmeksizin her iki tarafa da bildirecek duruşma tarihi ve saati tebliğ ile adreslere gönderilecek şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

Boşanma Davasında Davalının Duruşma Gününü Belirleme Hakkı Var mıdır?

Davalı eşin duruşma tarihini istediği tarih üzerinden belirlemesi mümkün değildir. Davalar dosya sıralaması ve hakimin ön gördüğü davalar üzerinden yürütüleceği için yargı sürecini hızlandırma ya da geciktirme hakkı bulunmamakta, bu durumu oluşturmak için mahkemeye talepte bulunma hakkı yok sayılmaktadır.

Boşanma davası açıldıktan sonra ne zaman başlar; bu süreci değerlendirecek olan asliye mahkemesi ve hakimdir. Bu süreçte ödenmesi gereken harç ve gider avansları ödendikten sonra dilekçe işleme alınacak, davalıların bu süreçte duruşma tarihinden haberdar olması için 3 ay ile 7 ayın geçmesi gerekecektir. Davalının ya da davacının tarih belirleme gibi bir durumu asla hukuk sisteminde yer almamaktadır.

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde müşterek çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları konularında anlaşmış olması, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve hâkimin boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda eşler tarafından kabul edilecek protokolü uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri’dir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin ikametgâh adresindeki yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yerleşim yeri mahkemesi olabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Dava Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davası, dava dilekçesi ve anlaşma protokolü hazırlanarak, gerekli dava masrafları yatırılarak görevli ve yetkili mahkemede açılmalıdır. Dava dilekçesi incelendikten sonra duruşma günü verilir. Duruşma sonucunda boşanma kararı verilmesi halinde karar Ulusal Yargı Programına kaydedilir. Gerekçeli kararın eşlere tebliği ve karara itiraz edilmemesi halinde de karar kesinleşir. Kesinleşen karar, nüfus sistemine gönderilir. Kararın nüfus sistemine işlenmesi ile dava süreci sona ermektedir.

Boşanma Davasında İlk Duruşmada Hangi İşlemler Gerçekleştirilir?

Mahkeme boşanma davasında ilk duruşmada ilk önce dava şartlarını inceler. Bu kapsamda mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. Maddesinde yer alan şartların mevcut olup olmadığını tespit edecektir.

Daha detaylı olarak açıklamak gerekirse mahkeme; açılan dava için Türk Mahkemelerinin yetkili olup olmadığını, yargı yolunun caiz olup olmadığı, davanın açıldığı mahkemenin uyuşmazlığı çözmeye görevli mahkeme olup olmadığı, davanın açıldığı mahkemenin yer yönünden yetkili olup olmadığı, dava taraflarının dava ve taraf ehliyetine sahip olup olmadığı, dava takip yetkisine sahip olup olunmadığı, davanın vekil(avukat) aracılığı ile takip edildiği davalarda vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olup olmadığı ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunup bulunmadığı hususlarını tespit eder.

Bu hususta bir örnek vermek gerekirse, bilindiği üzere boşanma davaları için yetkili mahkeme Medeni Kanun’un 168. Maddesine göre, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Mahkeme ilk duruşmada dava açılan mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olup olmadığını tespit edecektir. Mahkeme dava şartlarına ilişkin incelemesini gerçekleştirmesinin ardından tarafların ilk itirazlarını inceleyecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 116.maddesi uyarınca ilk itirazlar kesin yetki kuralını bulunmadığı hallerde mahkemenin yetkisine itiraz ve uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesine ilişkin itirazdır.

Boşanma davaları için uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi mümkün olmadığından mahkeme incelemesi yalnızca yetki itirazı yönünden gerçekleştirecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 117. Maddesi uyarınca ilk itirazlar davalı tarafından cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Cevap dilekçesinde ileri sürülmeyen itirazlar, hâkim tarafından göz önünde bulundurulmayacaktır.

Boşanma davasında ilk duruşmada dava şartlarının ve ilk itirazların incelenmesinin ardından hâkim, uyuşmazlık konularını tam olarak belirleyecektir. Hâkim, bu aşamada temel istem olan boşanmanın yanında tarafların dilekçelerinde bulunan maddi ve manevi talepleri de tespit edecektir.

Daha sonrasında hazırlık işlemlerine geçilecektir. Nitekim davalarda yargılama; dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır ve ön inceleme aşaması tahkikat aşamasının hazırlığı niteliğindedir.

Hazırlık işlemlerinde mahkemece taraflara delillerini sunmaları için süre verilebilir, taraflar delili doğrudan mahkemeye sunmamış ama dilekçelerinde delilin temin edileceği yeri belirtmişlerse mahkeme delilin toplanması için gerekli işlemleri gerçekleştirebilir. Buna ek olarak, eğer taraflar dilekçelerinde tanık deliline dayanacaklarını beyan etmişse ve tanık göstermişse tanıklara davetiye çıkartılabilir.

Boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur ile ilgili olarak göz önüne alınması gereken diğer bir husus ise Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un “Usul Hükümleri” başlıklı 7. maddesidir. Anılan hükme göre hâkim boşanma davasında ilk duruşmada esasa girmeden önce, davanın niteliğine göre eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bu sorunların sulh yoluyla çözümünü teşvik edecektir.

Eğer eşler arasında sulh sağlanamazsa yargılamaya devam edilecek ve hâkim davanın esası hakkında karar verecektir. Ancak dikkat edilmesi gerekmektedir ki; hâkimin tarafları sulhe teşvik etmesi Türk Medeni Kanunu’nun 166/III ve 166/IV’e göre açılan boşanma davaları için geçerli değildir. Nitekim anılan hükümlere göre açılan boşanma davalarında davanın niteliği sulh teşebbüsüne engel niteliktedir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.