7258 Sayılı Kanuna Aykırı Yurtdışı Kaynaklı Bahis Sitelerinin Kullanımı

Yargıtay
19.Ceza Dairesi

Esas : 2019/957
Karar : 2019/7335
Karar Tarihi : 16/04/2019

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın internet yoluyla erişim sağladığı 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerinin yurtdışı kaynaklı olduğunun belirtildiği, ayrıca 7258 sayılı Kanun’un 5/1 ve 5/2 maddelerinin, 6495 sayılı Kanun ile 5/1.a ve 5/1.b maddeleri olarak değiştirildiği ve suç tarihinde de bu şekliyle yürürlükte olduğu, gözden kaçırılarak, eylemin 7258 sayılı Kanun’un 5/1.b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun’un 5/1.a maddesi kapsamında kaldığını kabul ile bu suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırı da 3 yıl olmasına rağmen, maddenin değişiklikten önceki haline göre eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

a)TCK’nun 52/4. maddesi gereğince, ödenmeyen adli para cezasının infaz aşamasında hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarı ile yetinilmesi gerekirken, adli para cezasının ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi suretiyle infazda yetkinin kısıtlanması,

b)Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponun, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, 6. paragrafın sonundaki “hapse çevrilmesine,” ibaresinin çıkartılıp, yerine “hapis cezasına çevrilebileceğinin ihtarına,” ibaresi, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine “Adli emanetin 2015/2470 esasına kayıtlı eşyalardan bahis kuponunun delil olarak dosyada saklanmasına, emanetin aynı sırasında kayıtlı diğer eşyaların TCK’nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine,” ibaresi yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye kısmen uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 16/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.