TMK MADDE 10 FİİL EHLİYETİ

2) KOŞULLARI
A) GENEL OLARAK

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.

TMK MADDE 10’UN GEREKÇESİ

Maddenin konu başlığında yer alan “Z.Şartları” sözcüğü günümüz diline daha uyumlu ve yerleşik bir sözcük olan “2. Koşulları” şeklinde değiştirilmiştir. Maddenin kenar başlığı fiil ehliyetinin genel olarak koşullarını düzenleyen bir madde olması nedeniyle, “a. Genel olarak” şeklinde değiştirilmiştir. 1971 ve 1984 tarihli Öntasarılar da aynı yöndedir.
Madde fiil ehliyetinin üç genel koşulunu düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle mevcut maddede olduğu gibi sadece rüşt ve temyiz kudretinden söz edilmesi yeterli görülmemiş, buraya fiil ehliyetinin üçüncü koşulu olan “kısıdı olmama” durumu da dahil edilmiştir.

TMK MADDE 10 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
18.Hukuk Dairesi

Esas : 2005/7587
Karar : 2005/8687
Karar Tarihi : 06.05.2005

Dava dilekçesinde S.K.nin 5.6.1986 olan doğum tarihinin ay ve günü baki kalarak 1984 olarak düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm C.Savcısı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Doğum tarihinin düzeltilmesi istenen S.K.davanın açıldığı 6.5.2005 tarihinde 18 yaşını doldurmuş ergin bir kişi olup, medeni hakları kullanması açısından fiil ehliyetinin kısıtlı olduğu (ayırt etme güçüne sahip bulunmadığı) yolunda herhangi bir sav ve kanıt da ileri sürülmemiştir.
Saptanan bu duruma göre; davanın doğrudan yaşının düzeltilmesi istenen kişi tarafından açılması yerine, anne ve babasının açmış bulunduğu davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, davaya bakılıp işin esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 6.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.