Tebligat Usulsüzlüğüne İlişkin Resen İnceleme Yapılamaz

Yargıtay
12.Hukuk Dairesi

Esas : 2019/11746
Karar : 2019/14741
Karar Tarihi : 14/10/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu tarafın ihalenin feshi isteminde; satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu iddiası ile birlikte sair fesih nedenleri ileri sürülerek asıl davada; ihalesi yapılan taşınmazlardan 17 nolu taşınmazın, birleşen davada ise ihalesi yapılan diğer 14 adet taşınmazın ihalesinin feshinin istendiği, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi borçlunun istinaf başvurusunun kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine hükmedildiği, kararın alacaklı ve ihale alıcısı davalılar tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir” düzenlemesine yer verilmiş ve aynı Kanunun 352/1. maddesinde de; başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.

TMK MADDE 507

İcra mahkemesince verilen şikayetin reddi kararına karşı şikayetçi borçlu tarafından yasal süresi içerisinde sunulan istinaf dilekçesinin incelenmesinde; ipotek borçlusunun, şikayet nedenlerinden biri olan tebligat usulsüzlüğüne ilişkin iddiayı istinaf nedeni olarak ileri sürmediği, ancak buna rağmen bölge adliye mahkemesince HMK’nun 355. maddesine aykırı olacak şekilde anılan hususta re’sen inceleme yapılarak, borçluya yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, bölge adliye mahkemesince, HMK’nun 355. maddesine aykırı olacak şekilde istinaf dilekçesinde ileri sürülmeyen ve kamu düzeni yönünden de incelenecek hususlardan olmayan tebligat usulsüzlüğü hakkında inceleme yapılarak sonuca gidilmesi isabetsiz olup, başkaca fesih nedeni de bulunmadığından, HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereği, şikayetçinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdi

SONUÇ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 22.05.2019 tarih ve 2019/233 E. – 2019/1665 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.