Taşınmaz İle İlgili En Geniş Kapsamda Vekaletname Metni

Aşağıdaki Metni Olduğu gibi kopyalayıp Notere sunmanız yeterlidir.

TAŞINMAZ ALIM

Adıma T.C. hudutları dahilinden dilediği zaman, dilediği bedel ve koşullarda, dilediği gerçek veya tüzel kişilerden, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz, üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunan veya bulunmayan, üzerinde haciz kaydı olan veya haciz kaydı olmayan, üzerinde takyidat olan veya takyldat olmayan, taşınmaz mallar, bağımsız bölümler satın almaya, satış bedellerini ödemeye, verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm belgelerini imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, elbiriği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, gerektiğinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi yolu ile adıma taşınmazlar almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, icabında feshe, ilgili tapu siciline şerh verdirmeye, her nevi harç vergilerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, icabında lehime yapılacak taşınmaz mal satıslarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya,

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASI gereğı liste beyanı, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, iskan ve kullanma izinlerini almaya, satın alınacak taşınmaza elektrik, su, doğalgaz bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili Belediyeler, idareler, şirketler ve kurumlar önünde tanzim ve imzaya, beyanname, muvafakat ve dilekçeler vermeye, ayrıca bu taşınmaz ile ilgili hak ve menfaatlerimi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtar ihbar keşide etmeye, bu hususlarda yapılması ııereken her türlü iş ve işlemleri bilumum Resmi ve Özel kurum ve kuruluşlarda yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,her türlü miras işlemlerinden kaynaklı intikalleri yapmaya yaptırmaya ve intikal islemleri için gerekli harç ve masrafları ödemeye , bunlardan kaynaklı harç ve masraf iadelerini adıma tahsil etmeye,

TAŞINMAZ SATIŞ

Sahibi ve hissedarı bulunduğum veya bulunacağım T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerimin miras payım nedeniyle adıma intikal etmiş veya edecek taşınmazlar da dahil olmak üzere tamamını veya bir kısmını dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz olarak dilediği gerçek veya tüzl!I kişilere satmaya, satış bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule,

TCK MADDE 225 HAYASIZCA HAREKETLER

Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesih etmeye, değişiklikler yapmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, satış vaadi sözleşmesinin tapu siciline şerh verilmesi hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcılara devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza ve iadesi halinde talep ve tahsile, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye

TAŞINMAZ İMAR İŞLEMLERİ VE SAİR DİĞER İŞLEMLER

Sahibi ve hissedarı bulunduğum veya bulunacağım T.C. hudutları dahilinde bulunan bilumum taşınmazdaki/taşınmazlardaki hak ve hisselerimin miras payım nedeniyle adıma intikal etmiş veya edecek taşınmazlar da dahil olmak üzere ımar uygulaması nedeniyle yapılması lazım gelen tüm işlemleri belediye çevre ve şehircilik bakanlığı, tapu ve kadastro müdürlükleri kurumları ve diğer tüm resmî kurumlarda yapma ya, belge almaya ve belge teslimine , bu taşınmazlarla ilgili tevhid ,toplulastirma , tefrik ,ayrıştırma islemleri için gerekli işlemleri yapmaya ,gayrimenkulleri dilediği gibi komşu parsellerle tevhid ettirmeye, icabında ifraza, parselasyon, yola- yeşil alana kamu yararına olmak üzere bedelli veya bedelsiz terklerini yaptırmaya, yoldan ihdas yaptırmaya, yoldan ihdas olan kısımları satın almaya ve satmaya, geçit hakkı vermeye, terk etmeye, tesis etmeye, ,

634 sayılı Kat Mülkiyeti gereğince dilediği şekil ve koşullarda kat irtifakı tesisine, daha önce yapılanları bozmaya, yeniden tesisine, kurulmuş veya kurulacak kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, iskan almaya, ifrazen taksim yapmaya, rızai taksim yapmaya, liste, yönetim planı, proje kroki ve fotoğraflarını tasdik ettirmeye, belgesini imzalamaya, bunları değiştirmeye ve yeniden tasdik ettirmeye, dilediği arsa payı üzerinden dilediği bağımsız bölümü adımıza çekmeye, eklenti ve ortak yerler üzerinde gerekli hisse taksimatı yaptırmaya, istediği eklentiyi istediği bağımsız bölüme tahsis ettirmeye, ortak yerlerden yararlanma şeklini belirlemeye, rızaen taksim yapmaya, cins tashihi, yüz ölçüm tashihi, isim tashihi yapmaya ve yaptırmaya, trampa yapmaya, ifraz ve taksim sonucu oluşacak parsellerden dilediğini müstakil veya hisseli olarak namıma ayrı ayrı kabul etmeye, tapuda takrirlerini vermeye, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil talebinde bulunmaya, tesciline, defterleri imzalamaya, kullanma ve diğer bilumum ruhsatları ilgili mercilerden almaya, yönetimi temsile, her türlü vergi resim ve harçları ödemeye, itiraza iade edilecek kısımlarını almaya tebliğ ve tebellüğe, beyannamelerini vermeye, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Mühendisliği ve diğer kayıtlardaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, Ayrıca imar barışı kapsamında;

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16.maddesi ile 03.05.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen Geçici 16.madde gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara başvurmaya, T.C Hudutları dahilindeki bilumum Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, İmar İskan Müdürlükleri, Büyükşehir, İl veya İlçe Belediye Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik il ve ilçe müdürlükleri veya ilgili birimleri nezdinde 3194 sayılı kanunun Geçici 16. maddesinden yararlanmam konusunda tam bir yetki ile, taşınmaz yapıda İmar Barışı (imar affı) başvurularını e-devlet üzerinden yapmaya, tapu kaydı , emlak rayiç beyannamesi, imar iskan belgesi ve sair belgeleri talep etmeye, teslim almaya, talep ve teslim tutanaklarını tanzim ve imzaya, yapı kullanma (iskan) izin belgelerini ve diğer bilumum ruhsatları ilgili mercilerden almaya ve imzalamaya, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine, bugüne kadar kurulmuş ve bundan sonra kurulacak olan kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozmaya, terkin etmeye, yeniden tesisine, kurulmuş veya kurulacak kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, gerektiğinde yeniden plan ve projeler çizmeye çizdirmeye, yeni çizilecek plan ve projelerde veya mevcut plan ve projelerde tadilatlar yapmaya, çizilecek plan ve projeleri veya yapılacak tadilatları ilgili Belediye Başkanlıklarında onaylatmaya, yukarıda belirttiğimiz konularla ilgili yapılması gereken her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya tüm bu yollarla adıma hisseli veya müstakil kayıt ve tescillerini yaptırmaya, ilgili kuruluşlar lehine irtifak hakkı tesis etmeye, yerlerini belirlemeye, ayırmaya hibe etmeye, trafo yeri ayırmaya, evrak ve belgeleri tamamlamaya tescil talebinde bulunmaya ilgili tapu sicil müdürlüklerinde tescilini yaptırmaya, cins değişikliği talebinde bulunmaya, tüm bu iş ve işlemlerden evvel ve sonra ( taşınmazlara yeni parsel numarası verilmesi halinde dahi ek yetki almaksızın ) çap kroki plan örneği, röperli kroki, aplikasyon krokisi, imar durumu, inşaat istikamet rölevesi işlemleri yapmaya, evraklarını teslim almaya, ifraz, tevhide, sınır düzeltmeye, sınır tespitlerini yaptırmaya, bu işlemlerle alakalı tüm Türkiyedeki il ve ilçe belediyeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Defterdarlık, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve tüm resmi kurumlarda adıma işlem takip etmeye, ilgili evrakları tanzim ve tasdik ettirmeye, belgelerini elden alıp vermeye, yasalardaki mevcut harç, damga ve vergi muafiyetinden yararlanmam için talepte bulunmaya, yasal işlemleri benim adıma yapmaya, evraklarını imzalamaya, vekaletnamede yazılı hususlarla ilgili olarak Belediye ve Tapu Kadastro Müdürlüklerinde sair tüm resmi ve hususi makamların isteyeceği muvafakatname, taahhütname ve beyannameleri uygun gördüğü şekilde adıma imzalamaya, feshe, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal ve özel işlemleri, tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, bedelsiz olarak ilgili belediye lehine yola veya yeşil alana terke, ferağ takrirlerini vermeye, ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil talebinde bulunmaya, tesciline, defterleri imzalamaya, her türlü vergi, resim ve harçlarını ödemeye, itiraza, iade edilecek kısımlarını almaya, tebliğ ve tebellüğe, beyannamelerini vermeye, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri, tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere …..

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

3.5/5 - (34)

3 thoughts on “Taşınmaz İle İlgili En Geniş Kapsamda Vekaletname Metni”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.