Kasten Öldürme ve Kişinin Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık

T.C.Yargıtay
1.Ceza Dairesi

Esas No : 2017/2774
Karar No : 2018/1232
Karar Tarihi : 19.03.2018

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık
HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 29, 62, 53/1, 54, 63. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası,
TCK.nun 142/2-a, 143, 62, 53/1. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nın, maktul …’ı kasten öldürme ve kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu maddeyle yaptığı uygulamaların hukuka aykırı olduğu anlaşılmakta ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK‘nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK‘nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN ve kısmen re’sen temyiz incelemesine tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA, 19.03.2018 günü oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.