Gayrimenkul Hukukı

TMK MADDE 499

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması

Özet : Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteğine ilişkin davanın belirsiz alacak olarak açılması HMK 107. maddesine uygundur. Yargıtay1.Hukuk Dairesi Esas : 2019/4755Karar : 2020/80Karar Tarihi : 08.01.2020 “İçtihat Metni”MHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDava Türü : BEDEL Taraflar arasında görülen tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraflarca ( […]

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması Devamı »

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi1.Hukuk Dairesi Esas : 2019/754Karar : 2019/1433Karar Tarihi : 28.11.2019 DAVA : Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/610 Esas, 2019/219 Karar sayılı dosyasında 12/03/2019 tarihli kararına karşı davacı vekilince 15/04/2019 tarihli istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize tevzi edilmekle hazırlanan inceleme raporu ile yapılan müzakere sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : KARAR : TALEP: Davacı

MURİS ÖLMEDEN ÖNCE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA DAVASI AÇAMAZ Devamı »

Mala Zarar Verme

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi16.Hukuk Dairesi Esas : 2017/698Karar : 2017/717Karar Tarihi : 13.07.2017 KARAR : Davacı, kayden maliki olduğu Ankara ili, … ilçesi, 27547 ada 2 parseldeki 15 numaralı bağımsız bölüm ve 27529 ada 1 parseldeki 37 numaralı bağımsız bölümün intifa hakkı üzerinde kalmak koşuluyla oğlu olan davalıya tapuda satış gibi göstermek suretiyle temlik ettiğini,

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU Devamı »

boşanma avukatı , ceza avukatı gaziantep

Annesine,Babasına Bakan Evlada Tek Bir Gayrimenkulün Satış Yoluyla Devri Muvazaalı(Hileli) İşlem Değildir

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/1247Karar : 2020/47Karar Tarihi : “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma

Annesine,Babasına Bakan Evlada Tek Bir Gayrimenkulün Satış Yoluyla Devri Muvazaalı(Hileli) İşlem Değildir Devamı »

ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ VE MİRAS ORTAKLIĞI

Yargıtay14.Hukuk Dairesi Esas : 2016/14615Karar : 2020/2531Karar Tarihi : 03.03.2020 (4721 s. MK m. 640) Dava, önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir. Çünkü bu gibi hallerde 11.10.1982 gün 3/2 sayılı

ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ VE MİRAS ORTAKLIĞI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

TAPU İPTALİ VE TESCİL VE İYİNİYETLİ 3. KİŞİLER

Yargıtay1.Hukuk Dairesi Esas : 2016/12432Karar : 2020/537Karar Tarihi : 04.02.2020 Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, Öte yandan ilk el davalı ile

TAPU İPTALİ VE TESCİL VE İYİNİYETLİ 3. KİŞİLER Devamı »

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

DAVACININ BİLGİSİZ VE CAHİL OLMASINDAN KAYNAKLANAN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

ÖZET : Dava, davacının cahil olduğundan bu feshi ile toprağını geri aldığını sandığını yapılan tüm işlemlerin mutlak butlan ile batıl olduğunu ileri sürerek bunun tespiti ile sözleşmesinin geriye dönük feshine, davalılar adına kayıtlı tapuların iptali ile davacı adına tapuda tesciline karar verilmesi istemine ilişkindir. Olayda, her ne kadar ibraname niteliğinde olan fesihnamede, tarafların bu sözleşmeye

DAVACININ BİLGİSİZ VE CAHİL OLMASINDAN KAYNAKLANAN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Nama İfaya İzin Davalarında Yapılması Gereken İşlemler

Özet : Nama ifaya izin davalarında, konusunda uzman bilirkişi marifetiyle nama ifaya izin talep edilen eksik ve kusurlu işler ile yüklenicinin yapmadığı ve izin talep edilen iş ve işlemlerin teker teker nelerden olduğu, bunların tamamlanması ve giderilmesi için avans olarak yapılması gereken miktarların tesbit edilerek hüküm fıkrasında gösterilmesinin zorunlu olduğu kabul edilmektedir. Nama ifaya izin

Nama İfaya İzin Davalarında Yapılması Gereken İşlemler Devamı »

TMK MADDE 503

Gecikme Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı

Özet : Davalı yükleniciler sözleşmede kararlaştırılan sürenin dolmasıyla temerrüde düşmüşlerdir. Ancak davacı yasal hakkı olan yüklenicilerin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemiş ve sonrasında bu davayı açmıştır. Davacı ifayı beklediğine göre, davalı yükleniciler sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Gecikme tazminatı istemleri yönünden zamanaşımının başlangıç tarihi, sözleşmeye göre yüklenicilerin edimlerini yerine getirerek davacıya ait bağımsız bölümleri teslim

Gecikme Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Taşınmaz İle İlgili En Geniş Kapsamda Vekaletname Metni

Aşağıdaki Metni Olduğu gibi kopyalayıp Notere sunmanız yeterlidir. TAŞINMAZ ALIM Adıma T.C. hudutları dahilinden dilediği zaman, dilediği bedel ve koşullarda, dilediği gerçek veya tüzel kişilerden, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya ipoteksiz, üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti bulunan veya bulunmayan, üzerinde haciz kaydı olan veya haciz kaydı olmayan, üzerinde takyidat olan veya takyldat olmayan, taşınmaz

Taşınmaz İle İlgili En Geniş Kapsamda Vekaletname Metni Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.