Boşanma Davasında İstenen Manevi Tazminat, Islahla da Olsa Artırılması Mümkün Değildir

Boşanma davasında istenen manevi tazminatın, “Manevi tazminatın bölünmezliği” ilkesi gereğince ıslahla da olsa artırılması mümkün değildir.

T.C.Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/9967
Karar : 2015/24542
Karar Tarihi : 21.12.2015

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden, davalı kadın tarafından ise; tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının tüm, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler
 

2-Davalı kadın 12.08.2013 tarihli dilekçesi ile 10.000 TL. manevi tazminat isteğinde bulunmuş, 28.10.2014 tarihli duruşmada ise 300.000 TL. manevi tazminat talep etmiştir. Manevi tazminatın bölünmezliği ilkesi gereğince ıslahla da olsa artırılması mümkün değildir. Bu nedenle davalının talebinin aşılarak 17.000 TL. manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki bu husus tek başına yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir
(HUMK.md.438/7).

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan “17.000 TL. manevi tazminat” sözcüklerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, yerine “10.000 TL. manevi tazminat” sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.