2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

1/2 14 Aralık 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32043

TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:

2023 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarfenn amacı, 3/11/2016 tarhl ve 6754 sayılı Blrkşlk Kanunu le 3/8/2017 tarhl ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Blrkşlk Yönetmelğ gereğnce blrkşlere ödenecek ücret ve gderlern mktarı le bunların ödenmesne lşkn usul ve esasları belrlemektr. Kapsam

MADDE 2- (1) Adl ve dar yargı alanında yürütülen her türlü blrkşlk faalyetne lşkn blrkş ücretler bu Tarfe esas alınarak belrlenr. Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarfe, Blrkşlk Kanununun 6 ncı maddesnn knc fıkrasının (ğ) bend le Blrkşlk Yönetmelğnn 57 nc maddesnn knc fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Blrkş ücret

MADDE 4- (1) Blrkş ücret, blrkşye sarf etmş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettr. Gderler

MADDE 5- (1) Blrkşnn, görevlendrmenn mahyetne uygun nceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve dğer mutad gderler belges karşılığında ayrıca ödenr. Ödemeler, rayç bedeller dkkate alınarak yapılır ve braz edlen belgeler dosyasında saklanır. Blrkş ücretler

MADDE 6- (1) Bu Tarfeye göre verlecek blrkş ücretler aşağıda gösterlmştr: a) İcra ve flas dareler le satış memurluklarında görülen şler çn 580,00 TL b) Sulh hukuk ve tüketc mahkemelernde görülen dava ve şler çn 580,00 TL c) İcra hukuk ve cra ceza mahkemelernde görülen dava ve şler çn 580,00 TL ç) Aslye hukuk mahkemelernde görülen dava ve şler çn 960,00 TL d) Ale, ş ve kadastro mahkemelernde görülen dava ve şler çn 770,00 TL e) Aslye tcaret le fkr ve sınaî haklar mahkemelernde görülen dava ve şler çn 1.160,00 TL f) İdare ve verg mahkemelernde görülen dava ve şler çn 960,00 TL g) Cumhuryet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar çn 580,00 TL ğ) Sulh ceza hâkmlklernde görülen şler çn 580,00 TL h) Aslye ceza mahkemelernde görülen dava ve şler çn 960,00 TL ı) Ağır ceza mahkemelernde görülen dava ve şler çn 1.160,00 TL ) Bölge adlye ve bölge dare mahkemelernde görülen dava ve şler çn 1.220,00 TL j) Yargıtay ve Danıştay’da lk derece mahkemes sıfatıyla görülen dava ve şler çn 1.540,00 TL Tarfede belrtlen ücretlern artırılması

MADDE 7- (1) Görevlendrmey yapan merc, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdak hususları dkkate alarak resen veya talep üzerne bu Tarfede yazılı blrkş ücretlern artırablr: a) Blrkşnn vasfı veya lgl uzmanlık alanında blrkş temnnde yaşanan güçlük. b) Uyuşmazlığın ntelğ, dosya ve eklernn kapsamı. c) Blrkşnn görevlendrme yapılan yere gelmes çn gereken süre. ç) İnceleme çn geçrlen süre. d) İncelemenn keşf yapılmasını gerektrmes halnde keşfte geçrlen süre. Tarfede belrtlen ücretlern azaltılması

MADDE 8- (1) Görevlendrmey yapan merc, şn mahyetnn gerektrmes halnde bu Tarfede yazılı blrkş ücretlern ndreblr. Ser dosyalarda blrkş ücret

MADDE 9- (1) Ayrı br nceleme ve araştırmayı gerektrmeyen ser dosyalarda şn mahyetne göre bu Tarfede yazılı blrkş ücretlernden görevlendrmey yapan merc tarafından uygun görülecek mktarda ndrm yapılır. Ek rapor çn blrkş ücret

MADDE 10- (1) Görevlendrme kararında belrlenen sorular dışında ayrıca blg talep edlmes halnde talebn çerğne göre blrkşye, merc tarafından takdr edlecek mktarda ek ücret ödeneblr. 2/2 (2) Blrkş raporundak eksklk veya belrszlğn gderlmes ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak çn ek rapor stenmes halnde ayrıca br ücret ödenmez. (3) Görevlendrme kararında blrkşden cevaplaması stenlen soruların br veya brkaçının blrkş tarafından cevaplanmaması nedenyle ek rapor stenmes halnde ayrıca br ücret ödenmez. Gderler çn avans ödemes

MADDE 11- (1) Blrkşnn ulaşım ve konaklama gderler le raporun hazırlanması çn yapılması gereken harcamalar dkkate alınarak blrkşnn taleb ve görevlendrmey yapan mercn uygun görmes halnde, lerde 5 nc maddeye göre ödenecek tutardan mahsup edlmek kaydıyla avans ödemes yapılablr. Ücretn ödenmemes

MADDE 12- (1) Blrkşlk Yönetmelğnn 51 nc maddesnn brnc fıkrası uyarınca yapılan görevlendrmeye aykırı olarak rapor düzenlenmes halnde, görevlendrme yapan merc tarafından ücret veya gder adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın ntelğne göre takdr edlen ücret ve gderlerde ndrm yapılmasına karar verleblr. Ücretn ödenmes

MADDE 13- (1) Görevl personel tarafından blrkş ücretnden verg kesnts yapıldıktan sonra kalanı blrkşye ödenr. (2) 5 nc maddeye göre belrlenen gderler herhang br kesnt yapılmaksızın ayrı br sarf kararına stnaden ödenr. Uygulanacak tarfe

MADDE 14- (1) Blrkş ücretnn taynnde, görevlendrmenn yapıldığı tarhte yürürlükte bulunan tarfe esas alınır. Yürürlükten kaldırılan tarfe

MADDE 15- (1) 24/12/2021 tarhl ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Blrkşlk Asgar Ücret Tarfes yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük MADDE 16- (1) Bu Tarfe 1/1/2023 tarhnde yürürlüğe grer.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.