TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR (İÇERİK GENİŞLETİLMİŞTİR)

1. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olacaktır.
2. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.
3. Taşınmazı vaad borçlusunun başkasına devretme ihtimaline karşı tedbir talebinde bulunulmalıdır. Ayrıca imkân varsa dava açmadan önce satış vaadinin tapuya şerhi de mümkündür. Şerh konulması durumunda vaad alacaklısına karşı sonradan konulan takyidatlar hükümsüz kalır.
4. Bu davalarda genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.
5. Zilyetlik sözleşme ile alıcıya verilmiş ise zamanaşımı söz konusu olmaz, dava her zaman açılabilir. Zilyetlik iddiası için tanık dinletilebilir.
6. Bu davada ileri sürülebilecek deliller; satış vaadi sözleşmesi, tapu kaydı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanıklar vb.’dir.
7. Bu dava tapu iptal tescil, olmazsa bedel şeklinde terditli olarak açılabilir. Bedele hükmedilmesi durumunda vaad alacaklısının ödemiş olduğu bedelin güncellenmesi yoluna gidilmez, taşınmazın dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınır. Burada temerrüde düşen borçlunun müspet zararı tazmin ettiği gözden ırak tutulmamalıdır. Dolayısıyla paranın güncellenmesi değil, taşınmazın rayiç bedeli esas alınmalıdır.

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı
8. Sözleşmeye konu hisse elbirliği mülkiyetine tabi ise hakimden izin istenerek sulh hukuk mahkemesinde elbirliğinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılır. Ancak diğer hissedarlar itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Bu durumda asıl davada terditle bedel istenmiş ise buna göre karar verilir. Bir başka deyişle; elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazda hissedarlar kendi hisseleri için satış vaadi yapabilir, ancak bu durumda ifa kural olarak mümkün değildir. Vaad alacaklısı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için diğer hissedarlardan olur alamazsa ya da başkaca sebeplerle bunun imkânsız olması durumunda ifa imkânsız hâle geleceğinden vaad alacaklısı için tek yol taşınmazın rayiç bedelini talep etmektir. Vaad borçlusu çok yüksek bedellerle karşı Karşıyaka kalabilir. Bu nedenle mümkün mertebe elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda hissedarlar satış vaadinden uzak durmalıdır. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaza ilişkin hissedarların kendi aralarında yapmış oldukları satış vaadi sözleşmesinde ise ifa bakımından sorun bulunmamaktadır, hissedarların birbirleriyle yapmış oldukları satış vaadi sözleşmelerine istinaden tapu iptal ve tescil talep edebilirler.
9. Satışa konu pay mevzuat gereği devredilip devredilemeyeceğine bakılmalıdır. Örneğin İmar Kanunu m. 18 uygulaması yapılmayan yerlerde satış vaadi sözleşmesi yapılamaz.
10. 5403 sayılı Kanun m. 8’e aykırı şekilde sözleşme yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.
11. Bu davalarda bedele hükmedildiği takdirde taşınmazın dava tarihindeki değeri esas alınır.
12. Başka bir alacağın teminatı olarak yapılan satış vaadi sözleşmesi geçersizdir.
13. Sözleşme kaçak yapıya ait bağımsız bölümü konu ediniyorsa geçersizdir.
14. İlâmın icraya konabilmesi için kesinleşme şarttır.
15. Bu davalarda vekâlet ücreti ve harçlar nispidir.

Avukat Hakan DİMDİK

AVUKATA VEKALETNAME NASIL VERİLİR ?

Bu konu hakkndaki diğer makalelerimiz tıklayın.

5/5 - (2)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.