Tarlanın Satışından Sonra Sınırdaş Tarlanın Sahibi Önalım Hakkını Kullanarak, Tarlayı Tapudaki Satış Bedelini Ödemek Suretiyle Kendi Üzerine Alabilir

Yargıtay
14.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/1445
Karar : 2018/2496
Karar Tarihi : 29.03.2018

“İçtihat Metni”

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 15.08.2014 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 04.11.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, sınırdaş arazi maliki tarafından açılan önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin 300/781 hisse itibariyle paydaşı olduğu 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın dava dışı önceki maliki….rafından 09.07.2014 tarihinde 24.500,00 TL bedelle davalıya satıldığını, müvekkilinin 5403 sayılı Yasada değişiklik yapan 6537 sayılı Yasanın 5. maddesinin 8/i bendi uyarınca yasal önalım hakkını kullanmak istediğini belirterek davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının satıştan haberdar olduğunu, taşınmazın satış bedelini yüksek bulduğundan kendisinin satın almak istemediğini, gerçek satış bedelinin 75.000,00 TL olup davacının kötüniyetli olarak bu davayı açtığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulü ile 101 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptaliyle davacı adına tesciline karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6537 sayılı Kanunun 5. maddesi ile 5403 sayılı Kanuna eklenen 8/İ maddesinin 2. fıkrası gereğince “Tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı taktirde, diğer sınırdaş malikler önalım hakkını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması halinde hakim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.”

TMK MADDE 498

Aynı maddenin 3. fıkrasında da önalım hakkının kullanılmasında Türk Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Somut olaya gelince, davacı 101 ada 1 parsel sayılı taşınmazın paydaşı olup taşınmazın tamamına malik olmadığından davalıya satılan 2 parsel sayılı taşınmazı devraldığı taktirde toprak bütünlüğünün sağlanamayacak olması nedeniyle önalım hakkını kullanması değinilen kanun hükümleri uyarınca mümkün olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.03.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.