Mardin Miras Avukatı

Miras avukatı benzer biçimde büyük şehirlerde bulunması daha mümkün olan bir avukat türüdür. Zira miras hukuku kalite itibariyle oldukça hususi ve spesifik bir hukuk dalıdır. Miras sözleşmesi, vasiyetname ve mirasın reddi benzer biçimde alanlar her avukatın uzman olmadığı hukuki konulardır. Dolayısıyla miras hukuku ile ilgili danışmanlık almak isteyen, reddi miras, miras sözleşmesi yada vasiyetname mevzularında avukat arayanlar, miras hukuku alanında uzman avukatlarla çalışmalıdır.

Miras Hukuku Vasiyetname düzenleme, vasiyetnamenin iptali, mirastan yoksun bırakma (Evlatlıktan Red), Mirası Red, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat, Miras Paylaşımı, Tenkis davası, Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal, Mirastan Mal Kaçırma sebebiyle tapu iptal, Denkleştirme davası, Miras Sebebiyle İstihkak davası benzer biçimde oldukça yönlü ve oldukça teknik iş ve işlemleri içermektedir. Miras davalarının günümüzde başlıca ve ehemmiyet arz eden türleri ise;

 • Tenkis davası,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası,
 • Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası,
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
 • Kalıtım İlamının İptali Davası,
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davası,
 • Mirasta Denkleştirme Davası,
 • Sağ Kalan Eşin Tereke Tasfiye Davası,
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Terekenin Tasfiyesi Davası,

Miras paylaşımı mevzusunda çoğu zaman miras avukatına vekalet verilir ve süreç avukatın yönetiminde işler. Bu durumda müvekkil dilediği şekilde merak etmiş olduğu mevzulara yanıt da alabilir. Bazı durumlarda ise miras hukuku ile ilgili olarak yalnız hukuki danışmanlık talep edilebilir.

Miras avukatının vazife tanımı içine bu hukuki danışmanlık da girer. Hukuki danışmanlık talep eden şahıs merak etmiş olduğu meseleye yönelik olarak izlemesi ihtiyaç duyulan yol, dikkatsizlik etmemesi ihtiyaç duyulan işlemler, hak düşürücü zamanaşımı süreleri vb. mevzularda detaylı bilgi edinir.

Miras Hukuku Nedir?

Mal paylaşımı ve miras hukuku Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Miras hukuku denildiğinde akla ilk olarak ölen kimse, bırakılan mallar, geride kalanlar, haklar ve borçlar girmektedir. Miras hukuku bu karmaşık ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Ölen kişinin sağlığında sahip olduğu malvarlığı , öldüğü zaman tereke olarak adlandırılır. Tereke içerisine ayni haklar ( mülkiyet, sınırlı ayni hak ), borçlar hukukuna ait ilişkiler ( hak ve borçlar ), ( sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar ), zilyetlik, fikri haklar girmektedir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Mardin Miras Avukatı 1

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras hukukunda mal paylaşımı önemli bir konudur. Mirasta mal paylaşımı rızai paylaştırma elden paylaştırma ve paylaştırma davası olmak üzere 2 ‘ye ayrılmaktadır. Rızai paylaştırma, paylaştırma sözleşmesi yapılarak olur. Paylaştırma davası ise yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesidir.

Mirasçılar her zaman miras için mal paylaşımını isteyebilirler. Paylaşmanın geciktirilmesi durumunda ise paylaşmaya gidilmez. Paylaşmanın geciktirilmesi sözleşme ile öngörülebilir veya kanunda öngörülen bir geciktirme sebebi söz konusu olabilir. Mirasın paylaştırılmasından önce ileri sürülecek bir takım talepler söz konusudur. Bunlar;

 1. Çocukların ve torunların tazminat talebi,
 2. Ceninin varlığı halinde ananın nafaka talep hakkı,
 3. Miras bırakanla birlikte yaşayanların talep hakkıdır.
 4. Miras hukukunda bir kimsenin ölümü ile terekesi onun mirasçılarına geçer.

Mirasın intikalinde , miras bırakanın bütün haklarının ve borçlarının mirasçıya geçmesi söz konusudur. Terekedeki haklar ve borçlar bir bütün halinde herhangi bir işleme gerek kalmadan intikal eder. Böylece mirasçılar külli halef olur.

Bunlar terekeye elbirliği ile malik olurlar. Terekeye külli halef olanlar miras bırakanın borçlarından da bütün mal varlıkları ile ve müteselsil sorumlu olurlar. Miras kanundan dolayı mirasçılara geçer. Mirasçılar arasında miras ortaklığı doğar.

Mirasın açılması için miras bırakan açısından; miras bırakanın ölmüş olması gerekir. Mirasçı açısından ise; mirasa ehil olması, sağ olması, mirastan mahrum olmaması gerekir. Yasal ve atanmış mirasçı dilerse kendisine kalan mirası reddedebilir.

Mardin Miras Avukatı ve Mirasın Paylaştırılması

Mirasın paylaştırılması, mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında bazen sorunlar yaratabilmektedir.

Taraflar arasında uyuşmazlıklar çıkmakta ve sıklıkla bu durum dava konusu edilmektedir. Dava konusu edilen mirasın paylaştırılmasında taraflar gerek uzlaşı gerekse mahkemede temsil vasıtasının yerine getirmesi için miras avukatına başvurmaktadır.

Mirasın paylaştırılmasında miras avukatı, mahkeme sürecinden önce taraflar arasında bir uzlaştırmacı ve arabulucu gibi sürecin sonuçlanmasını sağlar. Mirasçılar arasında protokolleri hazırlar ve akabinde tapu tescil işlemleri ve diğer resmi işlemleri de sonlandırır.

YASAL MİRASÇI

Miras bırakan ölümünden sonrası için her hangi bir ölümden sonra tasarrufta bulunmaması durumunda terekenin tamamı yasal mirasçılara geçer. Türk Medeni Kanununda Yasal mirasçılar murisin kan hısımları, evlatlığı, sağ kalan eşi ve alt soyu olan çocukları ve torunlarıdır.

Buradan hareketle açıkça saymak gerekirse; çocuklar, torunlar, amcalar, dede, babaanne, annane, eş yasal mirasçı olma ihtimali vardır.

ATANMIŞ MİRASÇI

Her kişi kendisi özgür iradesi ile sahibi olduğu mal varlığının tamamını veya mal varlığının bir kısmını bir kişiye bırakırsa bu kişiye atanmış mirasçı denir. Miras hukuku, kişilerin vefatından sonra mal dağılımı, yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar ile mal bütünlüğünün hukuk tarafından paylaştırılmasıdır.

Miras sözleşmesi nedir?

Vasiyetnameden farklı olarak sadece resmi şekilde ve karşılıklı yapılabilen ölüme bağlı tasarruftur. Örneğin, mirastan feragat yalnızca miras sözleşmesi ile yapılabilir. Kural olarak miras sözleşmesinden tek taraflı dönülemez, taraflar anlaşarak sona erdirilebilir.

Çıkarma sebeplerinin varlığı, ivazın yerine getirilmemesi veya miras bırakanın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı iradesiyle dönülmesi mümkündür. Ölüme bağlı tasarruflar hangi hallerde hükümsüz olur?

Ölüme bağlı tasarruflar bazı hallerde kanun gereği kendiliğinden hükümsüz hale gelebilir veya iptal sebeplerinin bulunması halinde iptali edilebilir.

Ölüme bağlı tasarrufların kendiliğinden hükümsüz hale geldiği durumlar haller; evlilik birliğinin ölüm dışında sona ermesi, lehine tasarruf yapılanın miras bırakandan önce ölmesi, lehine tasarruf yapılanın mirastan yoksun olması, şarta bağlı hallerde bozucu veya geciktirici şartın gerçekleşmesi halleridir. Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

– Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

– Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

-Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,

– Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.

İptal davası, kanunda öngörülen süreler içinde açılabilir. İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli davalılara karşı on yıl, iyi niyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Mardin’de Miras ne zaman mirasçılara intikal eder?

Miras, miras bırakanın ölümü anında kendiliğinden mirasçılara geçer. Mirasçılar ve tereke, ölüm anına göre belirlenir. Ölüm anının bilinmesi mirasçıların belirlenmesi bakımından önemlidir. Örneğin, evli bir çiftin bir trafik kazasında on dakika arayla vefat etmesi halinde, miras önce daha sonra ölen eşe geçecek daha sonra onun mirasçılarına geçecektir.

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, miras bırakanın ölümü ile kazanırlar.

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler. Miras, mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Mirasçı olabilmenin şartları nelerdir?

Mirasçı olabilmek için; sağ olmak, hak ehliyetine sahip olmak ve mirastan yoksun olmamak gerekir. Cenin ise ancak sağ doğmak koşulu ile mirasçı olabilir. Ölü doğan çocuk mirasçı olamaz. Bu nedenle, mirasçılar arasında cenin bulunması mirasın paylaştırılmasında bekleme sebebidir.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

Mardin Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri
(Santral)
(0482) 212 24 02  –  (0482) 212 36 01
(0482) 212 78 30 – (0482) 212 17 98 – (0482) 212 78 31 –
Fax: (0482) 212 10 27

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.