İdare Hukuku

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı kelimesi internette fazlasıyla aranmaktadır. Bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi idare hukukunda da en iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak, dava açmak istenir. Müvekkiller için doğrusu budur.

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;
Esasen Öğretide Yönetsel Yargı olarak da , İdare Hukuku terimleri anlatılmaktadır. Biz hazırlamış olduğumuz bu makalede İdari Yargı terimini kullanacağız.
İptal Davaları

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2’inci maddesine göre “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptallari için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar” iptal davası olarak belirtilmiştir. İdarenin tesis ettiği işlemlerin iptal davasında amaç, idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını sağlamak ve hukuk düzeninin korunmasıdır.

İptal davası sonucu mahkemece verilen iptal kararı idari işlemin yerindeliğinin denetlenmesi değildir. İdari yargı yeri bir üst makam işlevi görmez, yalnızca işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptaline karar verir. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmakta ve yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır.

İptal davası sonucu işlemin iptali ile idari işlem ortadan kalkar veya bu sonuçtan yalnızca iptal davasını açan değil herkes yararlanır. İptal kararı objektif niteliktedir.

İptal davası sonucunda hukuka aykırı işlem iptal edilir. İptal edilen işlemin yerine uygun olan işlemin yapılması yönünde karar verilemez. Çünkü idare mahkemesi , idarenin yerine geçerek yerindelik denetimi yapayacaktır.

İptal kararının yerine getirilmesi için, idare tarafından bir işlem yapılmasına gerek yoktur. İdarenin pasif kalması, kararın uygulanması için yeterli olur. Ancak, iptal kararı, hukuki etkisini kendiliğinden doğurmasına rağmen, fiili etkisini her zaman kendiliğinden doğurmaz.

İptal kararının uygulanması için idarenin işlem ve eylemlerde bulunması gerekebilir. Bununla birlikte tesis edilen işlem iptal edildikten sonra, işlem çeşidi değiştirilerek veya yeni bir düzenleyici işlem yapılarak, işlem yenilenemez; yine aynı sonucu doğuran işlem, başka bir adla yapılamaz. İptal kararının kesin hüküm etkisini ortadan kaldıracak biçimde, aynı işlem yeniden yapılamaz.

İptal kararının konusu olan işlem, bir istemin reddine ilişkin olumsuz bir idari işlem ise, iptal kararı ile işlem kendiliğinden hükümsüz sayılır. İdarenin bir şey yapmasına gerek yoktur. Ancak, olumsuz bir işlemin iptal hükmü, idari işlem yerine geçerek olumlu bir durum da oluşturmaz. İptal kararı idari işlemin yerine geçmemesine rağmen, iptal kararı gereği idare uygun işlem ve eylemde bulunmaya mecburdur.

İptal kararı, iptal olan işlemi ve ona bağlı işlemleri yapıldıkları tarihten itibaren yürürlükten kaldırır. İdare; iptal kararlarına uymak, gereklerini yerine getirmek, iptal kararının içeriğine ve amacına uygun eylemde bulunmak zorundadır. Hukuk büromuz imar hukukunda yetkin ekibiyle, idare ile meydana gelen uyuşmazlıklar ve yaşanan mağduriyetler için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, iptal davaların açılması ve takibinin yapılması hususlarında hizmet vermektedir.

İptal davaları kapsamında ofisimizde görülen davalar esasen ( Memurlar , Asker Kişiler , Belediye Mensupları ve İdari bir işlem ile menfaati ihlal edilen tüm davalar yönünden çalışma yapılmaktadır)

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemin iptali davaları ofisimizin uzman ekibi tarafından yürütülmektedir.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından açılan davalardır. Mendaati ihlal edilen kişiler doğrudan tam yargı davası açamayacaktır.

İdari yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna özgü tazmin telafi veya geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi sonucu, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır.

Tazminat davası, tam yargı davalarının en belirgin olanı ve en çok kullanılan türüdür. İdari yargıda açılan tazminat davaları, idari işlem ve idari eylemden kaynaklanmaktadır. İdari eylemden kaynaklanan tazminat davaları hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına göre incelenmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı eylem yapması veya işlem tesis etmesi, kural olarak hizmet kusurudur.

Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin doğal bir sonucudur.

İdare, kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, “hizmet kusuru” veya “kusursuz sorumluluk” ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. Öte yandan, nedensellik bağı idarenin tazmin sorumluluğunun mutlak koşulu da değildir. İdarenin faaliyet alanıyla ilgili, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları da, nedensellik bağı aranmadan “sosyal risk” ilkesi gereğince tazmini gerekmektedir.

Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar , Gayrimenkuller İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, işgali üzerine, görevli komisyon tarafından takdir ve tespit edilecek bir ecri misil bedeli istenir. Ancak söz konusu ecri misil bedelleri fahiş ya da tamamen hukuka aykırı bir şekilde belirlenmiş olabilirler. Bu bedelin yeniden incelenmesi için talepte bulunulur ve talep üzerine idare tarafından ecri misil düzeltme ihbarnamesi düzenlenir. İdare aleyhine ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilmesi mümkündür.

Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine haiz bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz malına el koyması ve onun üzerine bir tesis, bina, yol gibi bir yapı gerçekleştirmesi ya da o taşınmaz malı başka bir kamu hizmetine tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerindeki mülkiyet ve kullanma hakkının kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmasıdır.

Kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın , usul ve yasaya aykırı olarak taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması şeklinde olabileceği gibi, idari bir kararla mülkiyet hakkının kullanılamaması şeklinde de olabilir.

İdara hukuku davaları

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde, belediye encümeni tarafından kanunlarda öngörülen bir takım cezalar verilmektedir. Bu cezaların usule kanuna ve hukuka aykırı olması halinde iptal davaları açılabilmektedir.

İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. Kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir.

Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince idare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali için dava açılması mümkündür.

Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Davanın Takibi

Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında, idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hukuki şartlarının yerine getirilmesi ya da ihale sürecinde yaşanabilecek hukuka aykırılıkların çözümü için yetkili idare mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi mümkündür. Gaziantep Avukatlık Ofisi

İdari Dava Türleri

İdare hukukunda sayısız gerekçe ile dava açılabilir. En çok açılan idari davalara örnek olarak sayılabilecek bazı dava konuları şöyledir:

 1. Kamulaştırma Davaları
 2. Meslekten Çıkarma Cezası
 3. Polis Okulu Mülakat Davaları
 4. 375 Sayılı KHK ile Kamu
 5. Görevinden Çıkarma
 6. Tayin Davaları.
 7. İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle
 8. Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları
 9. Memur Davaları
 10. Disiplin Davaları
 11. Polis Okulu Sağlık Davaları
 12. Askeri Lise Davaları
 13. Memur Emekliliği İle İlgili Davalar
 14. Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar
 15. Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan
 16. Uyuşmazlıklar
 17. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
 18. Araştırması Davaları
 19. Görevden Çıkarma Davaları
 20. Aday Memur İken İlişik Kesme,
 21. Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,
 22. Malpraktis Davaları
 23. Sağlık Mevzuatından Doğan Tam Yargı Davaları
 24. Sağlık Personelinin (Doktor, Hemşire, Ebe vs.) Kusuru, İhmali veya Hatasından Kaynaklanan Sağlık Uygulamalarından Doğan
 25. Tazminat Davaları,
 26. İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 27. İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 28. İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 29. İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 30. İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar
 31. İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 32. Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 33. Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dahil),
 34. Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 35. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
 36. Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 37. Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)
 38. İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları
 39. Görevden Uzaklaştırma
 40. Maden Davaları
 41. Enerji Davaları Gaziantep avukatlık ofisi
 42. Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 43. İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

İdare Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İdare avukatı, kamu kurumlarına ilişkin davalara dahil olan ve bu dava sürecini takip eden kişidir. İdari işlemlerdeki yanlışlıklara ilişkin davalarda idare avukatı devreye girer. İdarenin ihmalleri sonucu açılan tazminat davaları, vergi davaları gibi davalar, idare avukatının sorumluluk alanındadır.

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.
İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir (İdari Yargılama Usulü Kanunu m.1). İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir.

Avukat tutmak idari davalarda zorunlu değildir. Herkes kendisini ilgilendiren konularda dava açma hakkına açma hakkına sahiptir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açılırken Peşin Alınan Posta Giderleri şöyledir: Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 304,00 TL. Yeni Dava (Duruşma İstemli) = 228,00 TL. Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) = 266,00 TL.

İş yükü fazla olan idare mahkemeleri daha geç karar verirken iş yükü az olan idare mahkemelerinde ise daha erken karar çıkmaktadır. Mesela Ankara İdare Mahkemelerinde iş yoğunluğu fazla olduğu için taşradaki diğer idare mahkemelerine göre karar süresi daha uzun olmaktadır.

2011 yılında çıkarılan 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye(KHK) göre idare(devlet) karşısında davayı kaybeden kamu görevlisi ya da vatandaş vekalet ücreti ödemek zorunda. Bu da örneğin İdare Mahkemesinde açılan davalarda 2019’da 1362,00TL iken 2020 yılında Baro tarafından 1700,00TL olarak belirlenmiştir.

Madde 7 – 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. Duruşmaları başkan yönetir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir.

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gaziantep Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36

Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

 AdresZeytinli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP
 Telefon0342 230 89 34 (4 hat)
 Fax0342 230 57 76
 Mail gaziantepbim@adalet.gov.tr
 
✅ Gaziantep idare hukuku✅ Gaziantep tam yargı davası
✅ Gaziantep idari avukat✅ Gaziantep idare iptal davası
✅ Gaziantep idare avukat✅ Gaziantep idare mahkemesi
✅ Gaziantep idareye karşı dava✅ Gaziantep idari yargı

Avukatlarımızca Hazırlanan Makaklelerimiz

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.