Emekli maaşına haciz

Emekli maaşının haczine ilişkin talep olmamasına rağmen haciz işlemi yapılması

Özet:

Somut olayda, icra takip dosyasında alacaklı vekilinin açıkça borçluya ait emekli maaşının haczine yönelik talebi olmayıp, alacaklı vekilinin istemi sadece bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinden ibarettir. İcra müdürlüğünce bankalara gönderilen haciz ihbarnamelerinde de emekli maaşının haczine yönelik bir ibare bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, emekli maaşının haczine yönelik bir işlem bulunmadığından hukuki yarar yokluğu nedeni ile istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C.Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/2872
Karar No:2015/5532
K. Tarihi:12.3.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun emekli maaşına haciz konulması işleminin iptaline yönelik şikayeti üzerine, mahkemece 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası‘nın 93. maddesinde SSK’dan alınan emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine ilişkin kural bulunduğu gerekçesi ile şikayetin kabulü ile emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Magdur Esin Zıkkimin Kokunu Ye” seklindeki Beyani uzerine Sanik Esin Sinirlenerek Tehdit Sucunu islemesi Halinde HAKSIZ TAHRiK indirimi Uygulanmalidir

Somut olayda, icra takip dosyasında alacaklı vekilinin açıkça borçluya ait emekli maaşının haczine yönelik talebi olmayıp, alacaklı vekilinin istemi sadece bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinden ibarettir. İcra müdürlüğünce bankalara gönderilen haciz ihbarnamelerinde de emekli maaşının haczine yönelik bir ibare bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, emekli maaşının haczine yönelik bir işlem bulunmadığından hukuki yarar yokluğu nedeni ile istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.