Belediye Tarafından Verilmiş Yıkım Kararı Olduğundan Mal Varlığını Haksız Olarak Artıran Bir İmalat Söz Konusu Olmaz

Özet : Geçmişe etkili fesih halinde tarafların sözleşme gereği aldıklarını iade borcu doğsa da belediye tarafından verilmiş yıkım kararı olduğu ve yıkımında gerçekleşmiş olduğu dikkate alındığında davalı arsa sahiplerinin mal varlığında sebepsiz zenginleşme yaratan, mal varlığını haksız olarak artıran bir imalatın söz konusu olmadığı.

Yargıtay
23.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/1127
Karar : 2018/5417
Karar Tarihi : 21.11.2018

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davalı arsa sahipleri …, … ve … ile diğer davalılar murisi yüklenici … arasında 27.07.1993 tarihli Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığını, aradan gecen zamandan sonra … ile müvekkilinin 17.06.1997 tarihli adi ortaklık sözleşmesi akdettiğini ve bu sözleşme gereğince müvekkili tarafından inşaata başlandığını ancak 1999 depreminde …’ın vefat etmesi üzerine müteveffa … mirasçıları, arsa sahipleri ve müvekkili arasında 16.12.2002 tarihli sulh ve ibra protokolü düzenlendiğini, protokole göre 27.07.1993 tarihli sözleşmeyi müteveffa …’a ait tüm haklar aynı şartlarla davalıların müvekkiline devrettiklerini ancak davalı tarafın üzerine düşen edimlerini yerine getirmediğini gibi 20.02.2013 tarihli ihtarnameyle taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi feshederek müvekkilinin inşa ettiği binayı haksız ve hukuka aykırı şekilde yıktıklarını bu nedenlerle munzam ve müspet zarar ile kar kaybına uğradıklarını ileri sürerek müvekkiline satışı vaad edilen hissesinin iptali ile müvekkili adına tapuya tesciline, talep reddedildiği takdirde inşaat imalat ve masraf bedeli olarak şimdilik 20.000,00 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

boşanma avukatı ceza avukatı gaziantep

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, arsa sahipleri ile Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin davacıya devredildiği, ancak imalatların sözleşme ve projesine aykırı olduğu, belediye tarafından yıkım kararı verildiği, aradan geçen uzun yıllara rağmen fiilen inşaatın tamamlanmadığı bu haliyle arsa sahiplerinin sözleşmeden dönmekte haklı oldukları, yüklenici edimini yerine getirmediği, her ne kadar geçmişe etkili fesih halinde tarafların sözleşme gereği aldıklarını iade borcu doğsa da belediye tarafından verilmiş yıkım kararı olduğu ve yıkımında gerçekleşmiş olduğu dikkate alındığında davalı arsa sahiplerinin mal varlığında sebepsiz zenginleşme yaratan, mal varlığını haksız olarak artıran bir imalatın söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.11.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.